Žalm 104

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 104

Dobroreč, duša moja, Pánovi;
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Odel si sa do slávy a veleby,
do svetla si sa zahalil ako do rúcha.
Nebesia rozpínaš ako stan,
nad vodami si buduješ komnaty.
Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch,
na krídlach vánku sa prechádzaš.
Vetry sú tvojimi poslami,
ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Zem si postavil na jej základoch,
nevychýli sa nikdy-nikdy.
Oceán ju prikryl sťa odev,
nad vrchmi vody zastali.
Pred tvojou hrozbou odtiekli,
zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým.
Vybehli na vrchy, stiekli do údolia,
na miesto, ktoré si im vyhradil.
Položil si hranicu a neprekročia ju,
ani viac nepokryjú zem.
Prameňom dávaš stekať do potokov,
čo tečú pomedzi vrchy
a napájajú všetku poľnú zver
aj divým oslom hasia smäd.
Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo,
spomedzi konárov zaznieva ich pieseň.

II

Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy,
plodmi svojich diel sýtiš zem.
Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok
a byli, aby slúžila človeku.
Zo zeme vyvádzaš chlieb
i víno, čo obveseľuje srdce človeka;
olejom rozjasňuješ jeho tvár
a chlieb dáva silu srdcu človeka.
Sýtia sa stromy Pánove
aj cédre Libanonu, čo on zasadil.
Na nich si vrabce hniezda stavajú
a na ich vrcholcoch bývajú bociany.
Vysoké štíty patria kamzíkom,
v skalách sa skrývajú svište.
Na určovanie času si mesiac utvoril;
slnko vie, kedy má zapadať.
Prestieraš tmu a nastáva noc
a povylieza všetka lesná zver.
Levíčatá ručia za korisťou
a pokrm žiadajú od Boha.
Len čo vyjde slnko, utiahnu sa
a ukladajú sa v svojich dúpätách.
Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom,
za svojou prácou až do večera.

III

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane!
Všetko si múdro urobil.
Zem je plná tvojho stvorenstva.
Tu more veľké, dlhé a široké,
v ňom sa hemžia plazy bez počtu,
živočíchy drobné i obrovské.
Po ňom sa plavia lode
i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral.
Všetko to čaká na teba,
že im dáš pokrm v pravý čas.
Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú;
otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami.
Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú;
odnímaš im dych a hneď hynú
a vracajú sa do prachu.
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené
a obnovuješ tvárnosť zeme.
Pánova chvála nech trvá naveky;
zo svojich diel nech sa teší Pán.
Pozrie sa na zem a rozochvieva ju,
dotkne sa vrchov a ony chrlia dym.
Po celý život chcem spievať Pánovi
a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.
Kiež sa mu moja pieseň zapáči;
a ja sa budem tešiť v Pánovi.
Nech zo zeme zmiznú hriešnici
a zločincov nech už niet.
Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Komentár:

Žalmista nekontempluje dielo stvorenia očami vedca, alebo estéta, ale pohľadom proroka, ktorý cíti za vonkajšou formou dýchanie Božieho tajomstva. Vierou objavuje prítomnosť toho, ktorý svojou večnou mocou a múdrosťou dal veciam usporiadanú existenciu, ktorá je bohatá, plná života a prekvapivo veľmi variabilná (Rim 1,20). 

V žalme sa stvorenie javí vo svetlej čistote a sviežosti toho momentu, v ktorom vyšlo z Božích rúk. Jeho prítomnosť je všade a jeho činnosť sa uskutočňuje jasným a mocným spôsobom v každom kúte vesmíru. Pod impulzom Božej činnosti zem a vesmír vibrujú ako hudobný nástroj a jeho motívy sa križujú veľmi rôznorodým spôsobom a vytvárajú univerzálnu harmóniu. V tomto žalme má svoje miesto aj človek ako vládca, ale aj ako prostredník. Je najvernejším zrkadlom Boha vo svete (1Kor 3,21-23). 

Tento nádherný hymnus začína pozvaním chváliť Boha. Boží Duch je princípom života a neustáleho obnovovania zeme a vesmíru. Boží Duch je život, ktorý koluje v každom stvorení, je dychom, ktorý oduševňuje každú vec. 

Stvorenie má svoj základ, svoju spásu a svoje naplnenie v Kristovi (Jn 1,3, Kol 1,15-17, Hebr 1,3, Kol 1,19-20). Spása je nové stvorenie, ktoré ohlasovali proroci (Iz 65, 17-19, 2Kor 5,17). Kristus hľadí na veci, ktoré stvoril z nekonečnou láskou a prijíma ich do služby svojim tajomstvám. Svojim spôsobom sa stvorenie zúčastňuje na tajomstvách Pánovho života a spája sa s posolstvom večného života (Mt 2,2, Lk 23,44, Mt 27,51, Sk 1,9). V jeho rukách sa veci stali prameňmi večného života: voda krstu, chlieb a víno Eucharistie, olej a balzam sviatosti pomazania. 

„Kristus je život, Svetlo, Brána, vzácny Kameň, Skala, Holubica, Vinica, ovca, koreň, ratolesť, oliva, prameň, baránok, lev, sieť, uholná skala, dom“ (pápež Damaz). Kristus je náš životný pokrm, víno, ktoré obveseľuje človeka a chlieb, ktorý mu dáva silu. Jeho Duch je olej, ktorý necháva rozžiariť radosťou tvár ľudstva. 

Harmónia nebies, plodnosť a variabilita života, ktorý „vybuchuje“ na zemi sú obrazom (symbolom) harmónie a plodnosti nadprirodzeného života, ktorý Kristus daroval zemi. Kristus je nový rok, v ktorom žije Cirkev. Obdobia tohto roku sú poznačené tajomstvami jeho života (Jn 3,8, Jn 4,14 Jn 7,38-39, Jn 16,13, Rim 8,10-11.15-16, 1Kor 3,16, 1Kor 6,19, 1Kor 12,4, Ef 4, 11-12, Gal 4,6, Gal 5,22). 

Duch Svätý, ktorého zvolávame slovami žalmu je blažené svetlo, ktoré napĺňa vnútorný život veriacich. Je živou vodou, ktorá zmýva, čo je nečisté, zvlažuje a osviežuje, čo je suché a tvorí novú plnosť života. On je Božským ohňom, ktorý ohrieva to, čo je studené a pomáha človeku vyjsť zo seba samotného a z tvrdosti jeho srdca a nezáujmu. Žalm 104 nás uisťuje o tom, že Boh pokračuje vo svojej činnosti a starostlivosti o svet a že to, čo úžasným spôsobom stvoril, spôsobom ešte úžasnejším aj spasí (Rim 8, 19-21). Svet sa obnovuje okolo nás, ale i v nás. Naším základným postojom má byť pokora a podriadenie sa Bohu (sv. František Assiský, pieseň stvorenia). 

„Duch Svätý najprv človeka privádza k odporu voči vlastným hriechom a k pokániu, potom k zbožnosti, rozjímaniu, ktorým uzdravuje vnútorné rany človeka, ďalej ho osvecuje, dáva mu poznanie, povzbudzuje ho útechou a posilňuje ho, a nakoniec mu vlieva do duše lásku, ktorá ho opojí a uchváti ho ako víno, čo potešuje srdce človeka.“ (Bernard z Clairvaux)

Vzťah Boha k človeku, jeho mystické zjednotenie s ním nazýva Terézia prejavom štedrosti a veľkodušnosti. Ide o Božiu štedrosť a veľkodušnosť, ktorú Boh dáva podľa toho, aký je. Ó, nekonečná štedrosť, aké veľké a početné sú tvoje diela! (Kniha života, 152-153)

WordPress Video Lightbox Plugin