Žalm 130

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 130

Z hlbín volám k tebe, Pane;
Pane, počuj môj hlas.
Nakloň svoj sluch
k mojej úpenlivej prosbe.
Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť,
Pane, kto obstojí?
Ale ty si milostivý
a my ti chceme v bázni slúžiť.
Spolieham sa na teba, Pane,
moja duša sa spolieha na tvoje slovo;
moja duša očakáva Pána
väčšmi ako strážcovia dennicu.
Väčšmi ako strážcovia dennicu
nech očakáva Izrael Pána.
Lebo u Pána je milosrdenstvo
a hojné vykúpenie.
On sám vykúpi Izraela
zo všetkých jeho neprávostí.

Komentár

Z hĺbky svojej biedy a zo svojich vín volá žalmista k Bohu: „počuj môj hlas.“

Väčšie ako viny je Božie odpustenie, ktoré dozrieva v nás bázňou k nemu. Dobrota Božia nás vede k pokániu: premene srdca. (Rim 2, 4)

V dôvere rastie nádej a očakávanie odpustenia.  Boh sľúbil milosrdenstvo tomu, kto sa zriekne svojho hriechu. V milosrdenstve rastie nádej, ktorá sa stáva túžbou po odpustení a oslobodení, útechy, silnej asi ako, keď nočná stráž čaká na príchod nového dňa.

Modlitba žalmistu sa od istého momentu stáva modlitbou Izraela: jeho očakávanie Božieho milosrdenstva je zrazu pre celý ľud a tomto milosrdenstve môže Izrael stavať, lebo ono je veľké a Pán ho vyslobodí z jeho hriechov.

Oslobodenie od hriechov, o ktorom hovorí tento žalm vstupuje do tej mesiášskej perspektívy, o ktorej hovoril proroci (Jer 3, 21 – 23, Jer 24,7, Jer 32, 37 – 40, Ez 11, 17 – 20), ktorá otvára v Starom Zákone cestu, ktorá vedie priamo ku Kristovi.

Zdá sa, že tento žalm sa spieval v hebr. liturgii počas prinášania obety za hriech, počas putovania do Jeruzalema.  Každá púť bola v istom zmysle aj cestou očisťovania a oslobodzovania vnútra. Pútnici odchádzali a niesli si so sebou bremeno ich vín a išli cestou k Bohu milosrdenstva, aby sa zmierili duchovne s ním a znova osobne v ich duši našli ducha zmluvy uzavretej zmluvy Boha s ľudom. Každé putovanie teda so sebou prinášalo význam vnútorného návratu k Bohu svojich otcov. Už samotný žalm je úžasnou duchovnou púťou: zo živého vedomia viny ku nádeji očakávania až k istote Božieho milosrdenstva, ktoré žalmista rozširuje na celý ľud. Z neistého položenia Starého Zákona ku svetlu Mesiáša, ktorý prichádza zachrániť svoj ľud z hriechu.

V tomto žalme nám Boží Duch nechal modlitbu, v ktorej každý človek i celé ľudstvo môže nájsť seba samotných pred Bohom v úprimnosti a v pravde.

V úzkostlivej samote a v tlaku, ktorý vytvára v našej duši hriech, otvára táto modlitba šprirálu svetla, pomáha znovu začať namáhavú cestu návratu k Bohu, vlieva nádej a vzbudzuje očakávanie spásy.

WordPress Video Lightbox Plugin