Žalm 131

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 131

Pane, moje srdce sa nevystatuje,
moje oči nehľadia povýšene.
Neženiem sa za veľkými vecami
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
Ale ja som svoju dušu
upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v_matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.
Dúfaj, Izrael, v_Pána
odteraz až naveky.

Komentár

Tento pútnický žalm uvažuje nad stavom duše, ktorá nadobudla vládu nad sebou a vlastnými schopnosťami, žije vo vnútornom pokoji a oddychuje v Bohu ako nasýtené dieťa si oddychuje v náručí svojej matky.

Žalmista si je vedomý vlastných hraníc a je oslobodený od ambicióznych vášní a našiel pokojnú vyrovnanosť, ktorá mu dovoľuje zažívať radosť a pokoj a žiť v Božej prítomnosti. Končí svoju modlitbu tým, že praje Izraelu ten istý pokoj, ktorý je ovocím nádeje a úplného odovzdania sa Bohu.

V tomto žalme nachádzame ducha duchovného detstva, ktoré Kristus označuje ako cestu ku dosiahnutiu Božieho kráľovstva: Mt 18, 1 -5.

V konfrontácii s dospelým dieťa žije v jednoduchosti, neráta príliš so sebou, netlačí sa príliš dopredu, je otvorené a priame, nemá druhoradé úmysly, dôveruje a je závislé na svojom otcovi a mame. Keď tieto postoje dieťaťa žije dospelý v plnom vedomí, je pripravený na prijatie Božieho kráľovstva.

„Pocit nevinnosti je postoj toho, ktorý v každom stretnutí vidí Otca (na nebesiach)… Stať sa dieťaťom v zmysle Krista je synonymom kresťanskej zrelosti.“ (R. Guardini): Rim 12,2 -5.

Jeden zo základných postojov v kresťanskom učení je postoj pokory a duchovného detstva, o ktorom sa hovorí v tomto žalme: Mt 11,25, Rim 12,16.

Tento žalm je jeden z najvzácnejších na ceste nášho duchovného rastu: v ňom nachádzame najautentickejšiu a najpôvodnejšiu tvár kresťanstva a kresťanského života, ktorá je utkaná z malých a všedných vecí, ale úplne obrátená v synovskom odovzdaní sa do prozreteľnosti  nebeského Otca v pokoji a jasnosti srdca.

WordPress Video Lightbox Plugin