Žalm 133

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 133

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.
Je to sťa vzácny olej na hlave,
čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.
Sťa rosa na Hermone,
čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.

Komentár

Žiť spolu v bratskej súdržnosti má svätú vôňu a charakter kňazskej činnosti.

Balzamom a olivovým olejom najvyššej kvality, ktoré boli pripravené voňavkárskym umením boli pomazaní Áron a jeho synovia posvätení do kňazskej služby na Božiu česť. Vzácny olej, symbol požehnania bol vyliaty na hlavu najvyššiemu kňazovi a stekal po jeho brade na okraj jeho rúcha a celého ho zahaľoval do úžasu a obdivu z jeho vône. Tým istým spôsobom bratská láska tvorí okolo tých, ktorí sa majú radi atmosféru, ktorá je sladká, priťahujúca a svätá.

Bratská láska je ako rosa, ktorá tak hojne zostupuje na vrch Sion, takmer ako na výšavy vrchu Hermon: poskytuje útulok a život.

Kde panuje bratská láska, tam Boh udeľuje požehnanie a život.

Tento pútnický žalm tým, že oslavoval bratské spoločenstvá spoločného života a modlitby, ktoré charakterizovali púte Izraelitov do Jeruzalema počas veľkých slávností vyzdvihoval sladkosť toho spoločného stretnutia v srdci a v duši okolo toho Boha, ktorý spravil z Izraela svoje spoločenstvo: Ex 19, 2Kr 23, Neh 8, 17, Neh 13, 1.

Jeruzalem a chrám sa javili ako privilegované miesto tejto konverzácie a jednoty duší.

Žalm zdôrazňuje aký svätý a plodný  účinok mali tieto stretnutia požehnané Bohom.

Aké je krásne a dobré, keď bratia žijú spolu nám bolo osobitným spôsobom zjavené Bohom v Ježišovi: 1Jn 4, 7 – 11. Sväté pomazanie krstu a sviatosti birmovania nám odovzdáva Ducha Svätého a dar lásky: Rim 12,5, Ef 4,16, 2Kor 2, 15. V tejto bratskej láske, ktorú Kristus priniesol na svet sa postupne buduje nový svet, sväté zhromaždenie, dokonalosť v jednote a pokoji.

Tento pútnický žalm nám ponúka to, čo tvorí dušu a cieľ nášho putovania a dokonalosti kresťanského povolania: vzájomnú lásku: Jn 13, 34 – 35, 1Kor 13, 4 – 8.  Majme na mysli i v srdci, že táto snaha o rast v bratskej láske, pokiaľ sme tu na dole, vyžaduje námahu a pýta si stále obetovanie sa, ak chceme, aby láska zvíťazila nad rozdeleniami a odlišnosťami medzi ľuďmi.

WordPress Video Lightbox Plugin