Žalm 135

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 135

Chváľte meno Pánovo,
chváľte ho, služobníci Pánovi,
ktorí ste v_dome Pánovom
a na nádvoriach domu nášho Boha.
Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý;
ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;
veď si Pán vyvolil Jakuba,
Izraela za svoje vlastníctvo.
Ja viem, že Pán je veľký,
že náš Boh je nad všetkými bohmi.
Čokoľvek Pán chce,
urobí na nebi i_na zemi,
v_mori a vo všetkých priepastiach.
Od kraja zeme privádza oblaky,
bleskami vyvoláva dážď,
zo svojich komôr vypúšťa vetry.
On pobil prvorodených Egypta,
ľudí aj zvieratá.
Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky
proti faraónovi i_proti všetkým jeho sluhom.
On porazil mnohé národy
a pozabíjal mocných kráľov:
Sehona, kráľa amorejského, a Oga, kráľa Bášanu,
a všetkých kráľov kanaánskych.
A ich krajinu dal do dedičstva,
do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.
Pane, tvoje meno trvá večne;
tvoja pamiatka, Pane, z_pokolenia na pokolenie.
Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu
a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata,
sú dielom ľudských rúk.
Majú ústa, ale nehovoria,
majú oči, a nevidia.
Majú uši, ale nepočujú,
nie sú schopné ani dýchať ústami.
Nech sú im podobní ich tvorcovia
a všetci, čo v_ne veria.
Dom Izraelov, zvelebuj Pána;
dom Áronov, zvelebuj Pána.
Dom Léviho, zvelebuj Pána;
všetci bohabojní, zvelebujte Pána.
Nech je zvelebený Pán zo Siona,
čo sídli v_Jeruzaleme.

Komentár

Tento žalm je zložený z rôznych žalmov a častí z Písma, patrí do neskoršieho obdobia a má liturgické zameranie.

Hoci mu chýba originálnosť, vo svojej komplexnosti je veľkým potvrdením Božej veľkosti a krásy a pozýva človeka k postoju chvály a úcty.

Bol považovaný za pozvanie pre apoštolov a veriacich, aby opustili vlastné idoly a vzdávali chvály Bohu. Všetci, ktorí sú zapojení do služby Pánovi sú pozvaní chváliť Boha za toľké dobrodenia a hľadať vykúpenie a spásu v tomto dobrom Bohu, ktorý prejavil svoju všemohúcnosť v nebi a na zemi.

Nechajme sa uniesť týmto žalmom, aby sme mohli kontemplovať Božiu veľkosť. Táto sa prejavuje v stvorení, toto vzniklo z ničoho a zjavuje nám, že Boh je veľký v tom najvyššom zmysle. V napĺňaní svojho diela nepotreboval nikoho. Táto veľkosť sa prejavuje aj v dejinách a v životoch svätých. Nič nevie obstáť pred jeho veľkou činnosťou. Boh nepozná hranice, v ňom je bohatstvo, plnosť, absolútna sila. Žalm nám zjavuje, že veľkosť Božia je nám daná ku našej službe a predstavuje nám ju nežná a láskavá tvár Otca, ktorý „má súcit so svojimi sluhami.“ (14b) Jeho nevyčerpateľná moc nás objíma s nežnosťou a láskou, ktorá je schopná darovať nám nielen každé dobro, ale aj seba samotnú.

Kontemplácia Božej veľkosti nám pomáha pochopiť naše miesto vo vesmíre a znova si určiť pravdu a poriadok našich myšlienok a citov.

WordPress Video Lightbox Plugin