Žalm 137

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 137

Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali,
keď sme si spomínali na Sion.
Na vŕby tejto krajiny
vešali sme svoje citary.
Lebo tí, čo nás zajali,
žiadali od nás spevy
a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť:
„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“
Akože môžeme spievať pieseň Pánovu
v_cudzej krajine?
Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba,
nech mi odumrie pravica.
Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie,
keby som nepamätal na teba,
keby som Jeruzalem nepovýšil
za vrchol svojej radosti.

Nezabudni, Pane, synom Edomu
deň Jeruzalema,
keď volali: „Zbúrajte ho, zbúrajte
až po samy základy.“
Babylonská dcéra, ty ničiteľka
blahoslavený, kto ti odplatí zlo,
čo si nám spôsobila;
blahoslavený, kto chytí tvoje deti
a hodí o_skalu.]

Komentár

Žalmista, ktorý sa pred krátkym časom vrátil do vlasti si spomína na smutné dni v exile, kedy Izraeliti sedávali popri babylonských riekach Tigru a Eufratu a plakávali, keď spomínali na vlasť. Na vŕby tejto krajiny zavesili svoje citary, zatiaľ čo ich utláčatelia nútili, aby zahrali radostné sionské piesne. Spomienka na Jeruzalem a vernosť zrúcanému mestu zostali tak silno vpečatené v ich srdciach, žeby im pripadalo ako prečin, znesvätenie, ak by opakovali v zemi tých, ktorí zničili Jeruzalem a  svätý chrám piesňami ich Boha.

Žalm je vrcholným umeleckým lyrickým dielom všetkých čias: hlboké a silné vyjadrenie ľudskej bolesti, plač ukotvený v srdci toho, kto stratil to, čo bol najvzácnejšie jeho srdcu, násilný útok proti tým, ktorí boli príčinou toľkého utrpenia. Je tu prítomná dráma tých, ktorí boli vykorenení zo svojej zeme, vytrhnutí zo svojich najdrahších citov, ponížení a opustení, ktorým chcú zobrať aj to, čo si najviac úpenlivo chránili: hlboké a intímne pocity ich duší. Žalm vyjadruje reakciu Izraela zoči voči tejto veľkej skúške, ktorú musel znášať z dôvodu svojich hriechov.

Cirkevní otcovia, hlavne Augustín videli v tomto žalme predstavenie kresťanského života na tejto zemi. Kresťan vie, že tu na zemi je len vyhnanec kvôli svojmu hriechu. Kristus zjavil človeku jeho biedu a nešťastie, ale aj Božie otcovstvo a jeho prináležitosť a určenie pre nebeskú vlasť.

V každom z nás sú zakorenené aj Babylon aj Jeruzalem: naša pýcha a egoizmus so svojimi vášňami a Kristov Duch, ktorého sme dostali. (Gal 5,17, 2 Kor 5,6, 2Kor 5,8)

WordPress Video Lightbox Plugin