Žalm 14

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 14

Blázon si v_srdci hovorí: „Boha niet.“
Skazení sú a ohavnosti páchajú.
Nikto z_nich nerobí dobre.
Pán pozerá z_neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.
Všetci poblúdili, všetci sa skazili;
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.
Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť
a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?
Nevzývajú Pána;
ale ešte stŕpnu od strachu,
lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých.
Vy chcete zmariť plány bedára,
lež Pán je jeho útočišťom.
Kiež príde Izraelu spása zo Siona!
Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Komentár

Žalm konštatuje všeobecný rozpad. Sám Boh nemá kde nájsť miesto, na ktoré by zhliadol s priazňou.

Hriech plodí hlúposť a hlúposť vedie k negácii Boha. Hriešnici sa znažia zničiť aj Boží ľud a potlačiť tých, ktorí zostali Bohu verní. Nezamýšľajú sa nad tým, žeby Boh mohol ochrániť tých, ktorí v neho dôverujú a milujú ho. Lenže Božia spravodlivosť zasahuje nečakane a hriešnikov vrhá do trestu. Žalm končí zvolaním k Bohu, aby nedovolil zlu prevažovať nad dobrom.

Svätý Pavol cituje žalm 14, aby dokázal, že pred Bohom sa majú všetci pokladať rovnako za hriešnikov (Rim 3, 9-12, Rim 5, 12.20, 2 Pt 3,9).                                            

WordPress Video Lightbox Plugin