Žalm 141

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 141

Pane, k_tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť,
počuj môj hlas, keď volám k_tebe.
Moja modlitba nech sa vznáša k_tebe ako kadidlo
a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.
Pane, k_mojim ústam postav stráž
a hliadku na okraj mojich perí.
Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k_zlému,
aby bezbožne vymýšľalo výmysly
s_ľuďmi, čo páchajú neprávosť;
ani ich pochúťky nechcem jesť.
Nech ma spravodlivý tresce milosrdne, nech ma karhá,
no olej hriešnika nech nesteká po mojej hlave;
nech zotrvám v_modlitbe, kým oni robia zle.
Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov,
budú počuť moje slová a uznajú, že boli mierne.
Ako keď sa zem orie a rozdrobuje na kúsky,
tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia.
Pane, k_tebe, Pane, sa upierajú moje oči:
k_tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.
Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili,
pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.

[Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel,
ale ja nech cez ne prejdem.]

Komentár

Žalmista volá k Bohu s prosbou pod tlakom a prosí ho, aby prijal jeho modlitbu ako vôňu kadidla, ktorá sprevádza obety prinášané v chráme.

Modlitba, ktorá nasleduje, v tejto žalmista prosí Pána, aby chránil jeho ústa pred urážlivými slovami a chránil jeho srdce od hriechu, tým, že ho bude držať ďaleko od zvádzajúcej partie bohatých, ale zlých ľudí. Želá si byť medzi spravodlivými ľuďmi, ktorí ho môžu pokarhať a napomenúť, než aby zdieľal pohostinstvo bohatých.

„Každý kresťan vie, že tento žalm je tradične spojený s našou Hlavou. Večer, keď končil deň, Pán zomrel na kríži.“ (Sv. Augustín)

Kristus je tým samotným kadidlom, ktoré spaľuje oheň Božej lásky a jeho dym objíma duše veriacich a stúpa k nebu, je milý Otcovi. K tomuto si môžeme pozrieť: Ex 17, 11 – 12, Ex 30, 1 – 8, Zjv 8, 3 – 4.

Kadidlom sú modlitby veriacich, ktoré neprestajne stúpajú ako obeta chvály Otcovi v spoločenstve s Kristom a skrze neho.

Týmto kadidlom je aj náš život, ktorý je posvätený prítomnosťou Ducha Svätého: 2 Kor 2, 15, Ef 5, 2, Rim 12, 11.

WordPress Video Lightbox Plugin