Žalm 145 (ver. 1)

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár

Tento žalm má múdroslovný charakter zbierky úmyslov a modlitieb. Sú v ňom obsiahnuté mnohé vyjadrenia z iných žalmov a iných kníh Biblie. Vďaka tomuto bol žalm veľmi oceňovanou modlitbou Izraelitmi: zdá sa, že bol opakovaný dva razy ráno a dva razy večer v synagógach. Babylonský Talmud hovoril, že kto opakuje tri razy denne tento žalm, ten si môže byť istý, že patrí svetu, ktorý prichádza.

Božie charakteristiky v tomto žalme: veľký, dobrý, pomalý do hnevu, bohatý na milosť, nad všetkými dielami, slávne je jeho kráľovstvo, verný a starajúci sa, spravodlivý a láskavý, blízky tým, ktorí ho vzývajú, pripravený vypočuť toho, kto má pred ním bázeň a ochraňovať toho, koho miluje.

V tomto žalme sa Božia veľkosť zjavuje v tajomstve dobroty a pokory. Boh zo svojej nesmiernej veľkosti sa nehanbí priblížiť sa ku svojim stvoreniam, počúvať hlas toho, kto má pred ním bázeň a osobne si zobrať na starosť toho, kto ho miluje.

Videli sme Božiu pokoru, ktorá sa uskutočnila v Ježišovi Kristovi. V Kristovom tajomstve prichádza „obrátenie všetkých rodinných hodnôt človeka, nie iba ľudských, ale aj Božích! Skutočne tento pokorný Boh obracia naopak všetko, čo človek v pýche svojho rebelstva si myslí, že sám vybudoval. Pred týmto tajomstvom sa môže zjaviť posledné pokušenie, čiže povedať: takémuto Bohu sa nepokloním: Absolútnemu Bytiu, Pánovi vesmíru, najvznešenejšej myšlienke, božstvu na Olympe, áno. Tomuto Bohu – nie.“ (Romano Guardini)

Zbožní Izraeliti, súčasníci kresťanských začiatkov sa modlili modlitby, ktoré nazývali „požehnania“ na rôzne chvíle a aktivity počas dňa, aby neustále dvíhali a posväcovali každý okamih života a oslavovali Boha v každej veci. Starí mníšski autori často používali takýto druh modlitby, ktorý spočíval viac menej vo veršoch žalmov naučených naspamäť, ktorých cieľom bolo vložiť Božiu prítomnosť do každej myšlienky a činnosti dňa. Tieto slová opakované pomaly sa stali akoby dychom duše, aby do nej mohol vstúpiť Ježiš. Do srdca, čiže do celého života človeka a preniknúť každý jeho pohyb životným dychom Kristovho Ducha. Slová tohto žalmu môžu skvele slúžiť tomuto cieľu: už stará židovská spiritualita ich používala v tomto zmysle.

WordPress Video Lightbox Plugin