Žalm 18 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

 

Žalm 18 3. časť: komentár:

Pri čítaní tohto žalmu vnímame osobitným spôsobom dva body: žalmistova modlitba
k Bohu a jeho svedectvo o Bohu.

Keď uvažujeme nad Dávidovou modlitbou, všímame si, že žiada Boha o jeho božiu
pozornosť: je to kvôli svätosti Božieho mena, že Boh počúva modlitbu svojich detí.
Uznáva, že iba, keď bude držať pevne svoje kroky na Božích cestách, bude jeho
chôdza pevná a istá. Hľadá v Bohu svoju ochranu. Tí, ktorí sa ukryli pod jeho krídla,
budú určite dobre ochránení a bude na nich dávať pozor, ako na zreničku svojich očí.
Sila a ochrana Božia sú viac než dostačujúce, aby nás zachránili od omnoho
silnejších nepriateľov.

Žalmista svedčí o tom, čo Boh môže konať. Potvrdzuje, že Boh ho skúmal. Srdce,
ktoré je zadefinované ako klamlivé, môže byť Bohom pretvorené na „čestné a dobré“,
ktoré prináša ovocie. Boh je stále ochotný nás navštíviť, aby nás požehnal, či v deň
nášho odpočinku, či v noci skúšky a ťažkostí. Pán nás uisťuje o svojej sile, ak sa
držíme jeho Slova. Dávid sa modlil k Bohu s vierou a bol vypočutý. Dávidovou túžbou
bolo obdivovať v spravodlivosti tvár Pána a byť navždy pretvorený na Božiu podobu.
Nie je to aj dnes najväčšou túžbou každej veriacej duše? A to ešte viac od momentu,
keď Boh nechal zažiariť svoju tvár nad nami, v osobe svojho Syna

V skúškach života je veľkou útechou môcť hovoriť Bohu, predovšetkým, keď sa naše
svedomie môže uistiť pred ním: on je dobrý, počúva nás a odpovedá nám v každom
okamihu, v ktorom ho prosíme.

Modlitba vykonaná s čistým srdcom nikdy nie je monológom, ale skutočným
dialógom s Bohom. V modlitbe nás Pán utešuje, zozjasňuje, dáva nám pocítiť svoju
blízkosť pri nás, zatiaľ, čo sa modlíme, on nás ochraňuje ako zreničky svojich očí a
ukrýva nás v tieni svojich krídel.

WordPress Video Lightbox Plugin