Žalm 19 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 19 – 2. časť

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.
Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam,
sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu.
Tvoj služobník sa v nich vzdeláva;
veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.
Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach?
Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem,
a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala.
Tak budem bez škvrny
a čistý od veľkého hriechu.
Nech sa ti páčia slová mojich úst
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.
Pane, ty si moja pomoc
a môj vykupiteľ.

Komentár

V tomto nádhernom hymne je oslavovaná Božia múdrosť, ktorá riadi
a spravuje svet a oživuje a riadi ducha a srdce človeka. Ten istý Boží zákon,
ktorý sa prejavuje v stvorení, preniká so svojou žiariacou jasnosťou do
svedomia človeka a cez rozum a slobodné priľnutie vôle zladzuje svet
a dejiny v tej istej oslave Božej slávy. V nej je človek vedomím interpretom
všetkých hlasov stvorenia a kňazom vesmíru a Najvyššieho.

Existujú dve knihy, v ktorých sa môžeme naučiť základy skutočnej múdrosti
a sú to: uznanie nekonečnej dobroty a veľkosti Božej a našej malosti. Tieto
dve knihy sú stvorenie a zákon, alebo Božie zjavenie. Keď kontemplujeme
v nich slávu a dokonalosť Božiu, snažíme sa v sebe samých vytvoriť tú istú
slávu a dokonalosť.

Hymnus na oslavu Zákona má litániový charakter a všetko, čo bolo
povedané o slnku platí aj o ňom. Charakter litánií sa rozvíja v šiestich
vetách, ktoré vymenúvajú kvality Zákona: dokonalý, pevný, spravodlivý,
čistý, jasný a pravdivý. Siedma charakteristika zhŕňa všetky a má
symbolický charakter zlata a medu. V kultúre starovekého Blízkeho
Východu zlato predstavovalo žiaru a moc hlavne kráľovského charakteru,
med bolo jedlo bohov a najsladšia časť hostiny. Zákon alebo „prikázania
Pánove“ máme chápať v širokom zmysle zjavenia Pána v histórii spásy.
Zákon je teda najvzácnejšou vecou, ktorá bola darovaná každému
veriacemu a ktorá ho robí veselým a šťastným. (med)

Zachovávanie prirodzeného zákona (Desatoro) a nadprirodzeného (láska)
sa v kresťanstve uskutočňuje v osobnom vzťahu lásky medzi Kristom
a kresťanom.

WordPress Video Lightbox Plugin