Žalm 20

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 20

Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia,
nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
Nech ti pošle pomoc zo svätyne
a nech ťa bráni zo Siona.
Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary
a tvoja žertva nech mu je príjemná.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.
Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva
a v mene nášho Boha dvíhať zástavy.
Nech Pán splní všetky tvoje priania.
Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného;
vyslyší ho zo svojho svätého neba,
zachráni ho mocou spásonosnej pravice.
Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone,
ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.
Oni sa zrútia a padnú,
my však stojíme na nohách.
Pane, daj vždy víťaziť kráľovi
a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

Komentár

Žalmy 20 a 21 sú vnútorne spojené medzi sebou kvôli štruktúre a obsahu, sú ako
dva monumenty tej istej modlitby. Prvý je prosbou za kráľa pred bitkou, aby mu
Boh doprial víťazstvo (Žalm 20). Druhý je hymnom vďaky Bohu za priazne
udelené kráľovi (Žalm 21).

Zdá sa, že tento žalm sprevádzal posväcujúcu obetu kráľa pred jeho odchodom
do boja. Zatiaľ čo sa koná obeta, dvíha sa zvolanie s prajným tónom: „Nech Boh
Jakubov odpovie na modlitbu kráľa, nech ho ochraňuje, aby ho nepriatelia nemohli
zasiahnuť, nech mu pomáha zo svojho svätostánku a nech príjme obety
a posvätenia kráľa, vypočujúc túžby jeho srdca.“ Ku koncu obety zrazu zaznieva
prorocký hlas, ktorý oznamuje Božie zvolanie: „Pán dá kráľovi víťazstvo.“ Sila
kráľa a jeho ľudu stojí na Pánovom mene, v ňom stojíme na nohách a sme pevní.
Izrael vedel, že osudy jeho dejín sú späté s kráľovskou dynastiou, vďaka sile
Božích prisľúbení Dávidovi. Vo víťazstve kráľa je odpoveď na spásu národa
a ľudu, z tohto dôvodu je modlitba za kráľa modlitbou za celý ľud.
Cirkev v liturgii obracia k Bohu túto prajnú (žehnajúcu) modlitbu a za kresťanských
manželov v deň ich sobáša.

Tento žalm pomáha pochopiť a učí nás, aby sme vo svojej modlitbe mysleli aj na
ostatných členov spoločenstva veriacich – Cirkvi a na tých, ktorí potrebujú našu
modlitbu a príhovor. (1Tim 2, 1-2).

WordPress Video Lightbox Plugin