Žalm 21

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 21

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje
a veľmi sa teší z tvojej spásy.
Vyplnil si túžbu jeho srdca
a prosbu jeho perí si neodmietol.
Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním,
na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.
Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,
život dlhý, navždy, naveky.
Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš,
ozdobuješ ho velebou a nádherou.
Robíš z neho požehnanie pre všetky veky,
blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.
Na Pána sa kráľ spolieha;
neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.

Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov,
tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia.
Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár;
Pán ich pohltí vo svojom hneve
a strávi ich oheň.
Vyhubíš ich rod zo zeme
a ich potomstvo spomedzi ľudí.
Lebo proti tebe snuli zlo
a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu.
Lebo ich obrátiš na útek,
svoj luk namieriš na ich tvár.]
{/full-text}
Povstaň, Pane, vo svojej sile
a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.

Komentár

Žalm 21 vzdáva vďaky Bohu za to, že doprial kráľovi radosť z víťazstva nad jeho
nepriateľmi. Kráľ môže dôverovať Pánovi (v. 8). Žalm končí zvolaním, ktoré
zjavuje ako je víťazstvo kráľa založené na Božej sile, ktorá je prítomná a konajúca
v dejinách Izraela. Žalm 21 vo víťazstve kráľa oslavuje pokračovanie Božej zmluvy
s jeho ľudom a vidí potvrdenie v Izraeli cez jeho Pomazaného.

Tento žalm sa používal okrem iného na oslavu korunovácie kráľa a na výročie
jeho nastúpenia na trón. Keď kráľovstvo stratilo význam v dejinách vyvoleného
národa, žalm 21 slúžil na oslavu Boha, ktorý nad všetky historické udalosti
zostával skutočným kráľom Izraela a slúžil k tomu, aby povzbudzoval nádej
v Jediného, Pomazaného, Boha, Mesiáša.

Božie požehnanie nemôže byť zničené ani pachom našich hriechov, pretože už
predtým sme načerpali z požehnania jeho láskavosti a nehy. (v.4) Náš Kráľ nie je
pyšný, ale pokorný srdcom a dúfa v Pána. V milosrdenstve Najvyššieho sa ponížil
ešte viac a stal sa poslušným až na smrť a potom Pán povstáva v tej pokore,
ktorú nepriatelia považovali za slabosť. My srdcom a dielami oslavujeme,
vzdávame vďaky a oživujeme tieto jeho úžasné skutky.(v.14) Na doplnenie: (2Kor
2,14, Sk 1,6, Jn 12, 26).

Tým, ktorí slúžia Kristovi Otec dal radovať sa z jeho moci a spásy
a zadosťučinenie túžbe ich srdca. Pán im prišiel v ústrety s veľkými požehnaniami
a vložil na ich hlavu korunu zo zlata.(v.4) Mučeníci a svätí dostali od Boha večný
život ako odmenu za ich pozemský život. Teraz žijú v sláve, v žiare majestátu ich
Pána.

Dva sú základné prvky nášho kresťanského života: prvý je ten plný zápasov,
utrpenia a smrti. Druhý je ten plný radosti, života, slávy a triumfu. Napokon motív
radosti vzkrieseného života s Kristom je to, čo má prežarovať každý moment
nášho života na zemi. Táto radosť je totiž aj v ťažkostiach a bojoch žijúcim
zviditeľnením Krista, ktorý vstal zmŕtvych a jeho neporaziteľnej moci na svete.
Meditácia Kristovej slávy, ktorá nám je ponúknutá v žalme je milosťou k tomu, aby
sme prekonali pokušenia, je prameňom dôvery, útechy a nádeje.

WordPress Video Lightbox Plugin