Žalm 23

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 23

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Komentár

V dvoch celkom jednoduchých obrazoch naplnených jemnosťou, láskavosťou
a dôverou žalmista kontempluje svojho Boha. Pán je dobrý Pastier, ktorý ho pasie,
necháva ho odpočívať na sviežich pašienkoch, vodí ho k tichým vodám, vedie ho
po správnych chodníkoch, ochraňuje ho, poskytuje mu bezpečie svojou
prítomnosťou a takto sa nemusí žalmista báť nijakého zla.

Boh dáva žalmistovi láskavé prijatie a pohostinstvo, prijíma ho do svojho domu
s pocitmi bezpečia. Prestiera mu stôl, nemusí sa báť nepriateľov, prijíma ho do
svojho domu s úctou, leje mu olej na hlavu a rozveseľuje ho jemnými vínami.
Pán naplnil šťastím a milosťou žalmistov život. On teda túži zostať navždy v
Božom chráme a tešiť sa z tejto jeho priazne.

Dobrota a láskavosť Boha, dôvera a odovzdanie sa žalmistu sprevádzajú rozvoj
dvoch tém: pastiera a hosťa a nájdeme ich v žalme a v Biblii majú veľký význam.
Nad individuálnymi pocitmi žalmistu prevláda história Izraela, ktorý spieval tento
žalm na svojich liturgických slávnostiach a ktorý mal v Bohu svojho pastiera (Ž
80,2, Iz 40,11, Iz 49, 9-10, Ez 34, Zach 11, 4-17).

V krste, sviatosti birmovania a Eucharistii nám Boh prináša naplnenie diela spásy,
aby nás viedol na pašu a na večnú hostinu, aby sme mohli jesť a piť pri jeho stole
v jeho Kráľovstve (Lk 22, 30). naším príbytkom bude Pánov dom v nebi, kam nás
On vezme (Sk 7, 16-17).

Každý veriaci môže pri modlitbe tohto žalmu zažiť osobnú skúsenosť Božej lásky
a dobroty, ktoré sú také silné v tomto žalme.

Pán je pre každého z nás pastierom a Božským hosťom: každého z nás pozná po
mene a sprevádza nás v protivenstvách života, v skúškach ducha, posilňuje nás
v pokušeniach a dáva nám účasť na dobrodeniach svojho Otca.
Na ceste pozemského života, ktorá je taká veľmi ohrozená nebezpečenstvami
každého druhu, ktoré sú ešte zosilnené našou slabosťou a nestálosťou, slovo
žalmu prehlbuje odvahu a istotu. Sám Kristus nám príde oproti, aby občerstvil a
viedol nás po správnych chodníkoch.

Počas toho ako slová žalmu plynú z našich úst, v hĺbke srdca prúdi milosť a koná
v nás to, čo hovoríme pomocou Ducha Svätého.

Pánove slovo pôsobí v srdci toho, kto ho prijme, to čo ohlasuje: on nás
občerstvuje, sýti, upevňuje v láske a v Pánovom dome a Pán sa pre nás stáva
tým, v čo v neho veríme.

Modlitba tohto žalmu je drahocenná ako voda krstu a Eucharistický chlieb.
Boh každému z nás pripravuje ten správny chodník, aj keď často sa nám tento
chodník môže zdať čudný a nepochopiteľný. Ovce nasledujú svojho Pastiera, lebo
mu dôverujú a vedia, že ich vedie po tých chodníkoch, ktoré vedú ku spáse.
Na prehĺbenie ešte ponúkame krásny komentár od Benedikta XVI.
https://dku.abuba.sk/node/917

WordPress Video Lightbox Plugin