Žalm 24

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 24

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Veď on sám položil jeho základy na moriach
a upevnil ho na vodách.
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov,
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté,
čo nedvíha svoju dušu k márnosti
a neprisahá falošne.
Taký dostane požehnanie od Pána
a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.
To je pokolenie tých, čo ho hľadajú,
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.
Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.
Kto je ten kráľ slávy?
Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.
Zdvihnite, brány, svoje hlavice,
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.
Kto je ten kráľ slávy?
Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

Komentár

Žalm 24 je zložený z dvoch častí, ktoré najprv boli rozdelené.

Prvá časť je druhom rituálu na prijatie pútnikov v Božom chráme:

Prichádzajú pútnici, spievajú chvály Bohu a Stvoriteľovi vesmíru. Keď prídu do
blízkosti chrámu tak položia otázku:                                                                              „Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?“

Kňazi odpovedajú:                                                                                                          „Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti
a neprisahá falošne“ , (taký môže vojsť, aby dostal Božie požehnanie.)
„Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.“

Pútnici odpovedajú:                                                                                                          „To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.“

Druhá časť žalmu vyzerá, že bola zložená a spievaná na oslavu prvého slávnostného
vstupu Archy Pánovej do stanu, ktorý postavil Dávid v Jeruzaleme (2 Sam 6,12 -17).

Táto časť žalmu slúžila, aby sprevádzala slávnostné presuny archy, na oslavu
zasvätenia chrámu a na oslavu víťazstiev Izraela nad svojimi nepriateľmi.

Pred vstupom do stanu prvý chór kňazov spieva pozvanie:
„Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.“

Zvnútra stanu sa ozýva druhý chór kňazov:
„Kto je ten kráľ slávy?“

Zvonku znova hovorí prvý chór:
„Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.“

Dialóg pokračuje: ešte raz je obnovené pozvanie otvoriť brány a znovu chór
zvnútra opakuje otázku:
„Kto je ten kráľ slávy?“

Chór, ktorý stojí vonku upresňuje, že sa jedná o Pána zástupov, čiže toho, ktorý z
archy zmluvy viedol Izrael ku zisku zasľúbenej zeme až po vybudovanie pevnosti
na Sione:
„Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.“

V tej chvíli sa otvoria brány a Pán slávnostne vstupuje, ako víťazný vodca na čele
svojho ľudu.

Tento žalm taká plný nadzemských tajomstiev ponúka každému z nás vzácne ponaučenia: je slovom, ktoré Kristus dáva tomu, koho miluje. Ukazuje nevyhnutné podmienky k tomu, aby sme sa priblížili k Bohu v Cirkvi, v spoločných zhromaždeniach a v intímnej svätyni nášho srdca. Žalm nás ešte učí tomu, aby sme nekládli prekážky Pánovmu príchodu k nám. On je náš kráľ, ktorý si v nás hľadá svoj trón. Otvorme dvere nášho srdca, rozšírme priestor našej duše, aby ľahšie mohol do nás vstúpiť. A v ten správny čas Pán otvorí nám brány neba, aby nás uviedol ku svojmu večnému stolu.

WordPress Video Lightbox Plugin