Žalm 25

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

 Žalm 25

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu,
tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený
a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.
Ale nech sú zahanbení tí,
čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý.
Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.
Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech,
i keď je veľký.

II

Ako je to s_človekom, čo sa bojí Pána?
Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.
Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša
a jeho potomstvo bude dedičom zeme.
Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,
a zjaví im svoju zmluvu.
Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána,
veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.
Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou,
lebo som sám a úbohý.
Uľav mi v úzkosti srdca
a vytrhni ma z mojich tiesní.
Pozri na moju pokoru a na moje trápenie
a odpusť mi všetky priestupky.
Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli
a nenávidia ma ukrutne.
Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma;
nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.
Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť,
veď sa pridŕžam teba.
Bože, vysloboď Izraela
zo všetkých jeho súžení.

Komentár

Žalmista sa obracia k Bohu, ukazuje mu svoju dôveru, zvoláva ochranu proti
nepriateľom, prosí o svetlo pre seba a odpustenie vlastných hriechov, odvolávajúc
sa na jeho lásku a vernosť.

Centrálna časť žalmu je meditáciou o Božej dobrote voči hriešnikom a úbohým,
ktorí v neho dúfajú. V týchto myšlienkach žalmista nachádza povzbudenie,
odvahu a väčšiu horlivosť k nádeji.

Posledný verš, ktorý ako sa zdá, bol pridaný kvôli liturgickému používaniu
premosťuje individuálnu modlitbu žalmistu do modlitby celého ľudu Izraela. Tým
spôsobom dejiny vyvoleného národa vstupujú do perspektívy očakávania ochrany,
svetla a odpustenia. Znovu Izrael zaživa povzbudenie Božou dobrotou, ktorú
toľkokrát zažil počas stáročí. Ak by Izrael, poučený z minulých skúsenosti pochopil
význam svojej modlitby a so slobodným srdcom od materiálnych záujmov stále
recitoval tieto slová:

„Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.“

potom by sa jeho kroky jedného dňa otvorili pre Krista, ktorý je cesta, pravda a
život.

Žalm končí zvolaním, v ktorom žalmista obnovuje s ešte väčšou naliehavosťou
svoje prvé zvolania, aby bol oslobodený od nástrah svojich nepriateľov.

„Kristus hovorí a modlí sa v tomto žalme.“ (sv. Augustín) (1Jn 2,2).

Cirkev sa často modlí tento žalm vo svojej liturgii predovšetkým v kajúcnych
časoch Adventu a Pôstu. Taktiež sa ho modlí na začiatku liturgického roku, aby jej
Pán ukázal cestu, ktorou má kráčať a modlí sa ho aj za svojich zosnulých pričom
prosí Boha, aby si nepamätal na ich hriechy, ale vo svojej láske ich priviedol do
večného odpočinku spolu s tými, ktorí čakajú na oslobodenie.

Aj cez tento žalm sa nám Boh zjavuje a zjavuje nám aj našu skutočnú tvár.

WordPress Video Lightbox Plugin