Žalm 28

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 28

Pane, k tebe volám;
Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý,
aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým,
čo zostupujú do priepasti.
Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe
a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu.
Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi
alebo s tými, čo páchajú zlo,
čo blížnym hovoria o pokoji,
ale ich srdce je plné zloby.

[Nadeľ im podľa ich skutkov
a podľa ničomnosti ich výmyslov.
Odplať im podľa diela ich rúk,
odmeň ich podľa zásluhy.
Pretože si nevšímajú skutky Pánove
a dielo jeho rúk,
zničí ich a nepostaví už viac.]

Nech je velebený Pán,
že vyslyšal moju úpenlivú prosbu;
Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;
zaplesalo moje srdce
a za to mu spevom ďakujem.
Pán je sila svojho ľudu
a útočište spásy pre svojho pomazaného.
Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov
a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

Žalm 28 Prosba a poďakovanie

Žalmista ohrozený smrteľným nebezpečenstvo kričí k Pánovi, aby nebol hluchý k jeho vzlykom. Nachádza sa v chráme a dvíha svoje ruky k Bohu a prosí, aby nemusel znášať osud bezbožných, ktorí jednajú falošne. Prosí, aby na jeho nepriateľov platil zákon spravodlivosti. Postupne získava istotu, že bude vypočutý a ďakuje Pánovi, akoby sa jeho pomoc už uskutočnila.

„V tichu Boha, ktorý mlčí ako hrob sa dvíha krik človeka, ktorý je obklúčený zvrátenými a nespravodlivými ľuďmi. Avšak on si je istý, že napriek zdanlivému nezáujmu Boha a takmer smrteľnej situácii, je tu nejaké východisko: Boh „platí podľa činov“ (v. 4). V tomto bode sa prudko mení scéna: Boh hovorí a zasahuje a teda krik spravodlivého sa premieňa v požehnanie a chválu (v. 6-9). Žalm 28 je teda spevom očakávania Božieho Slova, jediného slova, ktoré má moc roztrhať noc duše a zastaviť smrť. „Hľa, prichádzajú dni, v ktorých zošlem hlad na krajinu: nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho Slova“, hovoril prorok Amos (8,11).“ (G. F. Ravasi)

Žalm sa končí modlitbou za kráľa a z ľud. Táto modlitba bola pridaná v neskorších časoch, takto sa tento žalm stal modlitbou počas liturgických zhromaždení Izraela.

V žalme 28 sa Kristus modlí za nás k Bohu ako človek a náš zástanca u neho. Tento žalm je akoby oblúkom, v ktorom je ukryté Veľkonočné tajomstvo Krista – jeho utrpenia a zmŕtvychvstania.

„Svätý“ alebo „spravodlivý“ nášho žalmu sa konfrontuje s Kristovou paradigmou a so svojimi vlastnými obmedzeniami. ako to pôsobivo sleduje aj v komentároch k žalmom. Ako ukazujú napríklad fragmenty na žalm 118(119), ako normálne pravidlo, vzor vytvorený striedaním modlitby prosby a vďakyvzdania.“ (Origenes)

Vo svätom rámci tejto modlitby je ukryté tajomstvo života každého kresťana. Z kriku toho, ktorý zostupuje do priepasti a z prosby toho, kto dvíha svoje ruky k Božiemu chrámu aby nebol odsúdený k trestu, ktorý čaká hriešnikov, prichádzame k hymnu vďaky a oslavy za Božiu pomoc a k vízii všeobecnej spásy ku ktorej smerujeme. Toto je cesta každého človeka, ktorý v Kristovi našiel  cestu spásy. V tomto nás vedie a posilňuje slovo tohto žalmu.

WordPress Video Lightbox Plugin