Žalm 29

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 29

Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,
vzdávajte Pánovi slávu a moc.
Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena,
v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.
Hlas Pánov nad vodami;
zahrmel Boh veleby,
Pán nad veľkými vodami!
Hlas Pánov – taký mohutný!
Hlas Pánov – taký veľkolepý!
Hlas Pánov láme cédre;
aj libanonské cédre láme Pán.
Libanon rozkýva do tanca ako teliatko
a Sarion ako byvolča.
Hlas Pánov metá blesky ohnivé,
hlas Pánov púšťou otriasa,
Pán otriasa púšťou Kádeš.
Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc,
obnažuje húštiny.
A v jeho chráme všetci volajú: Sláva!
Pán tróni nad záplavami vôd,
Pán bude tróniť ako večný kráľ.
Pán dá silu svojmu ľudu,
Pán požehná svoj ľud pokojom.

Komentár

Žalm začína s pozvaním, ktoré je obrátené k anjelom, alebo aj Izraelitom, ktorí sa
volajú Božími synmi (Ex 4,22, Deut 14,1, Oz 11, 1, Sk 17,28), aby oslavovali
Božiu moc slávnostnou adoráciou.

Boží hlas, ktorý je vyjadrený silou a mocou ovláda celú scénu. Vo svätostánku
neba anjeli oslavujú Božiu slávu. Po opise veľkej kataklizmy, ktorá sa udiala na
zemi, žalm končí s jasnou a majestátnou víziou Boha, ktorý z vrchu svojej moci
ovláda každú vec a vládne naveky. On je silný Boh, ale aj Boh dobrý. Svojou
mocou ozbrojuje svoj ľud v boji a napĺňa ho požehnaním a pokojom.

V Starom Zákone sa Boh častokrát prejavuje cez prirodzené znamenia, osobitne
citlivé a nekoncentrované ako búrky, hromy, zemetrasenia a uragány. Napr: Ex
19,16 – 19. Boh je silnejší ako všetky tieto prírodné úkazy a slúži si nimi ako sám
chce. V jeho rukách sú to znaky jeho vstupu do histórie a jeho prítomnosti v nej.
Opis búrky je oznámením toho, že Boh vládca celej zeme príde zachrániť svoj ľud
s mocou a silou.

Božie Slovo, ktorým je Kristus: (Hebr 4,12-13) Kristov hlas zaznieva v búrkach
a úzkosti duše, volá nás s násilím a silou, ale aj s jemnosťou a láskou, je mocný
a strašný ako hlas uragánu, ale je aj jemný a nežný ako hlas milenca. Jeho moc
a jeho sila sú pre nás prameňom istoty a pokoja, pretože táto moc patrí tomu,
ktorý nás miluje a ochraňuje.

Žalm búrky končí so slávnostnou víziou pokoja ako búrlivé udalosti Veľkého
Piatku sú ukončené v jasavej sláve zmŕtvychvstania. Po bojoch a utrpeniach
pozemského života nás očakáva oddych vo večnom živote, ak Pánov hlas nájde
vypočutie v našich srdciach.

WordPress Video Lightbox Plugin