Žalm 32

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 32

Blažený, komu sa odpustila neprávosť
a je oslobodený od hriechu.
Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta
a v ktorého mysli niet podvodu.
Pretože som mlčal, chradli mi kosti
a celý deň som nariekal.
Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka
a ako v letných páľavách vysychala mi sila.
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe
v čase tiesne.
A záplavy veľkých vôd
sa k nemu nepriblížia.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Nebuďte ako žrebce či mulice,
ktoré nemajú rozum.
Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo,
nepodídu k tebe.
Bezbožného stíhajú mnohé strasti;
no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte,
jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

Komentár

V tomto žalme žalmista rozpráva svoju skúsenosť: pád do hriechu a utrpenie. Rozhodne sa preto vyznať svoju vinu a Pán mu odpúšťa. Máme byť učenliví pred Bohom. Božia milosť obkolesuje tých, ktorí dôverujú Bohu. Žalmista sa obracia na spravodlivých a pozýva ich, aby sa radovali a jasali pred Pánom. 

Svätý Pavol hovorí, že tento žalm je vyhlásením Božieho milosrdenstva, ktoré nás zachraňuje bez našej zásluhy (Rim4, 6-8, Rim 5, 1-2.6). 

Tento žalm učí každého z nás, že sa máme priblížiť k prameňu Kristovej milosti,  tým že sa pokoríme pred Božím milosrdenstvom vyznaním hriechov a ich ľútosťou (Rim 5, 3-5). Ďalej učí, že iba Boh môže vymazať hriech, (verš 1-2,5) človek má však spolupracovať, aby dosiahol odpustenie (Rim 6,1-2). 

Je jedným zo siedmych kajúcich žalmov a modlitieb, ktoré tradícia vnuká ako duchovný liek tým, ktorí padli do hriechu po krste. „Už v 6. storočí bol vložený medzi tzv. „kajúce žalmy“. Ale dôraz nie je tak na trpkom pokání pred neúprosným Bohom ako skôr na oslobodzujúcom šťastí z vyznania hriechu pred Bohom, ktorého túžbou je odpustenie. Keď už žalmista raz zažije očistenie od svojho zla, stáva sa majstrom života pre ostatných: druhá časť textu (v.8-11) je pravdivá a skutočná múdroslovná lekcia o ceste, ktorú je dobré nasledovať. Výzva sa stáva srdečnou a dokonca je prešpikovaná aj iróniou so živými prirovnaniami k mulici a žrebcovi, ktoré sú vo v. 9. Avšak istota, ktorá prevláda v žalme nad všetkým je vždy iba tá jediná: pokoj , z odpustenia. Pavol svojom majstrovskom teologickom diele v liste Rimanom jasne použil náš žalm, aby oslavoval opúšťajúcu Božiu milosť v Kristovi (4,6-8).“ (G. F. Ravasi)

Ak nás hriech obťažuje, nechajme sa viesť slovami žalmu, ani vyrovnajú v našom srdci cesty Pánovi a po smútku a sklamaní, ktoré nám priniesol hriech, nám pomôžu zakúsiť radosť odpustenia. Ten ktorý nás skúma a hľadá nás, keď sme od neho vzdialení a ktorý nás miluje, si želá naše šťastie a túži, aby sme žili vo svetle jeho milosti.

WordPress Video Lightbox Plugin