Žalm 33 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár

Tento hymnus môžeme rozdeliť na tri časti: v prvej (v.1-5) sme pozvaní chváliť Boha
radostným spôsobom. Stredná časť (v.6-19) opisuje Božiu vládu nad všetkým,
národmi i ľuďmi.

Tretia časť (v.20-22) je spoločnou vďakou Jahwemu, stvoriteľovi prírody a kráľovi
dejín. Prvé vyjadrenie, ktoré nás zasahuje je „plesajte, spravodliví v Pánovi.“ Píše
Sv.Gregor z Nissy: „oslavujte Krista, toho, ktorý prichádza z neba. On je kráľ sveta,
ktorý z ničoho stvoril všetko, čo existuje a uchováva pri živote všetky veci:“ Sú
pozvaní jasať všetci tí, ktorí žijú v spoločenstve s Bohom a pomáha im jeho milosť.

Hovorí Augustín: „skutočná chvála nie je ovocím vďačnosti za dobro, ktoré sme
dostali, ale rodí sa zo šťastia duše, ktorá vníma dobro, ktoré je väčšie, a tým je
spoločenstvo s Bohom.“ Spravodliví sa vskutku radujú, pretože tým, že sa spájajú
s Bohom, ich radosť bude bez konca. Píše sv. Ambróz: „žalm je hlasom Cirkvi,
vyznaním viery a oslavným krikom,niči odpor a rozpúšťa smútok.“ Desať strún harfy
nám môže pripomínať desať slov Božej lásky, čiže desať prikázaní.

A tak človek, obnovený milosťou, môže spievať novú pieseň, ktorá sa vteľuje do
obnoveného života. Sme pozvaní spojiť naše hlasy s hlasmi našich bratov a sestier.
Boh si nechal iba jeden veľký spev chvály pre celú večnosť a kto vstupuje do
spoločenstva s Bohom, spája svoj hlas s týmto spevom… Je to víťazný spev detí
Izraela, ked´prekročili Červené more, Magnifikat Márie po Zvestovaní, hymnus Pavla
a Sílasa v noci vo väzení. Prvé miesto, na ktorom sa spieva táto nová pieseň je
vlastné srdce, pretože je plné Krista.

„Boh miluje právo a spravodlivosť a zem je plná jeho milosti.“ Na zemi je prítomná
bieda človeka, ale v omnoho väčšej miere tu je prítomné Božie milosrdenstvo.“
(Augustín) Veriaci vníma stvorenie nie ako chaos, ale ako harmonické stvorenie,
ktoré Boh vytvoril pomocou svojho Slova. Tento žalm sa tak stáva stvoriteľským
slovom, ktoré dalo život bytiam. Pánovo Slovom je Ježiš a „dych jeho úst“ je Duch
Svätý. Spoločenstvo veriacich vníma tajomstvo stvorenia, naplnenie Božich plánov
v dejinách a „to, čo si Boh želá, je vytvoriť z celého sveta nové stvorenie v Kristovi.“

WordPress Video Lightbox Plugin