Žalm 33

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 33

Plesajte, spravodliví, v Pánovi;
statočným sluší spievať pieseň chvály.
Oslavujte Pána citarou,
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.
Spievajte mu novú pieseň,
nadšene mu hrajte a volajte na slávu.
Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.
Miluje spravodlivosť a právo;
milosti Pánovej plná je zem.
Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.
Ako do vreca hromadí morské vody,
ako do nádrží zlieva oceány.
Celá zem nech má bázeň pred Pánom,
pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.
Lebo on riekol a stalo sa,
on rozkázal a všetko bolo stvorené.
Pán marí úmysly pohanov,
navnivoč privádza myšlienky národov.
Ale Pánov úmysel trvá naveky,
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

II

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pán hľadí z neba
a vidí všetkých ľudí.
Pozerá z miesta, kde prebýva,
na všetkých obyvateľov zeme,
on, čo každému osve utvoril srdce
a chápe všetky ich skutky.
Neochráni kráľa vojsko početné
ani obra jeho sila mohutná.
Kôň nepomôže k víťazstvu,
nezachráni, aj keď silou oplýva.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
aby ich zachránil pred smrťou
a v čase hladu nakŕmil.
Naša duša očakáva Pána,
on je naša pomoc a ochrana.
V ňom sa naše srdce raduje
a v jeho sväté meno máme dôveru.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.

Komentár

Žalm pozýva spravodlivých, aby chválili Pána tým, že mu budú hrať novú pieseň na hudobných nástrojoch.

Pán si zaslúži našu chválu, pretože je verný, spravodlivý a dobrý. Svojím všemohúcim slovom stvoril nebo, svojím dychom upevnil jeho silu a pevnosť a taktiež aj usporiadal vody v mori a v oceánoch. Všetci ľudia na zemi nech majú bázeň a úctu voči Pánovi, ktorý riadi ľudské dejiny podľa svojho plánu, ktorý je od večnosti. Izrael oslavuje svoje šťastie a radosť z toho, že sa stal Božím vyvoleným národom. Pán pozná všetky národy zeme, skúma hĺbku ľudských sŕdc, ktoré on sám utvoril vníma konanie každého človeka. Zbytočne teda dôverujú králi a mocní vo svoje vlastné sily. Pán je jediný, ktorý môže zachrániť a dať víťazstvo. On bdie nad tými, ktorí mu dôverujú, aby ich vytrhol zo smrti a nasýtil ich v čase hladu. Po týchto vyjadreniach žalm končí modlitbou, v ktorej Izrael znova potvrdzuje svoju dôveru v Boha, ku ktorému sa vinie celým svojím bytím a dôveruje v stálu Božiu pomoc.

Súvislosti, ktoré sa nachádzajú v žalme a osobitné Božie vstupy do dejín svojho ľudu nám však nevedia poskytnúť informácie o tom, kedy vznikla táto krásna modlitba, ktorá je vyjadrením radostných chvíľ v dejinách Izraela.

Tento žalm, ktorý ospevuje Božiu slávu, Boha, ktorý je Pánom histórie a stvorenia, obsahuje zjavenia, ktoré sa dotýkajú srdca každého človeka. Ten veľký Boh taký mocný pozerá z neba a vidí všetkých ľudí, formuje srdce každého z nich a chápe všetky ich diela. On nekonečne veľký upevňuje každý krok tých, ktorí dúfajú v jeho milosť a je našim najbližším a najintímnejším bytím. Na jeho všemohúcnosti sa môže odôvodnene zakladať naša nádej a môžeme tu nájsť aj motív hlbokej radosti pre naše srdce. Z jeho stvoriteľskej ruky vychádza každý okamih nášho života a v jeho láske je útecha v každom utrpení.

My, ktorí sme súčasťou komunity veriacich, sme nové stvorenie a dielo Slova Ducha Svätého a sme zemou, ktorá je naplnená jeho milosrdnou láskou. Nám Pán zveril poslanie, aby sme realizovali jeho slovo (Kol 1, 25-28). Za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali od Krista chválime Boha.

WordPress Video Lightbox Plugin