Žalm 34 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 34. komentár: 2. časť:
V tomto žalme vidíme, ako je nevyhnutne dobré a užitočné pre nás uznanie, ktoré
dávame Bohu, tomu, ktorý jediný má tú silu konať zázraky v akomkoľvek momente
nášho života.
Dávid chcel pamätať na dobrotu, ktorú mal Boh voči nemu v istom momente živote,
presne vtedy, ked´utekal od kráľa Akisa a ukryl sa v priehlbine Adullam. Žalmista
oslavuje Boha a pozýva iných, aby konali rovnako, pretože to dobrodenie, ktoré
dostáva od neho, môže byť aktuálne aj pre nich a v ich životoch.
Autor žalmu, ktorý je naplnený skúsenosťou s Bohom adresuje svoju múdrosť
chudobným a pokorným a osobitne ich deťom. Potvrdzuje, že bude vždy žehnať
Pánovi a že sa vždy bude ním chváliť. Žiada o to, aby bol vypočutý a pozýva
pokorných, aby sa s ním spojili v oslave Pána: „Velebte so mnou Pána a oslavujme
jeho meno spoločne.“
Komunikuje svoj príbeh o tom, ako hľadal Pána a od neho dostal odpoveď tým, že ho
vyslobodil zo všetkej hrôzy. Z tohto dôvodu pozýva pokorných k tomu, aby pozerali
s dôverou na Boha a hovorí, že budú žiariť. „Tento chudobný“, čiže skutočne
chudobný, taký, ktorý je pokorný je vypočutý Pánom a Pánov anjel ho ochraňuje od
útokov nepriateľov: „Anjel Pána sa utábori okolo tých, ktorí majú bázeň pred Pánom
a oslobodí ich“.
Žalmista pokračuje vo svojej kompozícii tým, že pozýva milovať Boha, z čoho
pramení radosť a pokoj. „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, blažený človek,
čo sa k nemu utieka“.
Ďalej násobí svoje pozvania ku dobru: „Buď ďaleko od zla a konaj dobro, hľadaj
a usiluj sa o pokoj.“ Hľadať ho a nájsť v Bohu a správať sa podobne čestne a dobre
s druhými.
Žalmista neukrýva to, že spravodlivý je napádaný mnohými zlami, ale hovorí to, že
„zo všetkých ho vyslobodí Pán“. Aj z úzkosti smrti, pretože „ochraňuje všetky tvoje
kosti, ani jedna nebude zlomená“. Tieto slová sa spájajú s Kristom, ako nám hovorí
Jn 19,16. Pre nás sa môžu interpretovať v tom zmysle, že aj keď zlí ľudia sa dostanú
až k tom, že zabijú spravodlivého a zosmiešnia ho, jeho kosti zostanú celé, pretože
vstane z mŕtvych.

WordPress Video Lightbox Plugin