Žalm 34

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 34

Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša;
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.
Velebte so mnou Pána
a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Na neho hľaďte a budete žiariť
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal
a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných
a vyslobodí ich.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána,
veď bohabojní núdzu nemajú.
Boháči sa nabiedia a nahladujú,
ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

II

Poďte, deti, čujte ma,
naučím vás bázni Pánovej.
Miluje niekto život
a chce požívať dobro v šťastných dňoch?
Zdržuj svoj jazyk od zlého
a svoje pery od reči úlisnej.
Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k_ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.
Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Všetky kosti im ochraňuje,
ani jedna sa im nezlomí.
Hriešnika zloba zahubí
a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov,
nebudú potrestaní tí, čo v_neho dúfajú.

Komentár

Vo forme krátkych vyjadrení žalmista prejavuje svoje predsavzatie chváliť Boha
navždy a pozýva pokorných ľudí, ktorí ho počúvajú aby sa spojili s jeho chválou.
Nachádzal sa v stave veľkého smútku, volal k Pánovi, ten mu hneď odpovedal na
jeho modlitbu a vyslobodil ho. Pomocou krátkych ponaučení sa žalmista snaží
vštepiť do duší počúvajúcich Božiu bázeň, ktorá spočíva v tomto: byť vzdialený od
zla, konať dobro, hľadať pokoj a odovzdávať Pánovi vlastné potreby. Toto celé sa
má uskutočňovať v duchu úplnej dôvery. Boh je blízko tým, čo majú srdcia ranené
a trestá zlých ľudí a tých, čo nenávidia dobrých.

Svätý Augustín hovorí, že v tomto žalme sám Kristus pozýva ľudí chváliť Boha
spolu s ním, a že ich bude vyučovať bázni Božej. Obracia svoje slovo k pokorným
po skúseností utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania.

Cirkev vo svojej liturgii dala tomuto žalmu veľký význam: je tradičným spevom
počas svätého prijímania z dôvodu verša 9: „skúste a presvedčte sa aký dobrý je
Pán.“ Tento verš cituje aj: 1Pt2, 1-3: „keď ste okúsili aký dobrý je Pán.“

Týmto žalmom Cirkev vyjadruje túžbu byť neustálou a živou chválou Boha
a pozýva pokorných, aby sa zapojili do tejto neustálej chvály. Taktiež nás tento
žalm uisťuje o tom, že Pán chráni svojich veriacich pomocou svojich anjelov
strážcov.

Žalm 34 je podľa starodávnej kresťanskej tradície považovaný za ideálnu modlitbu
počas Eucharistie v momente sv. prijímania. V ňom chválime Pána, zakúšame
sladkosť spoločenstva s Ním, Pán nám odpovedá a ukazuje nám cestu, ako si
zachovať život, ktorý nám daroval.

Naučme sa, že meditácia Božieho zákona, posvätná úcta k Bohu a pokoj s bratmi
a sestrami sú podmienky, ktoré nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby sme v sebe
uchovali milosť svätého prijímania. Dôsledkom aktívnej prítomnosti Krista v nás po
svätom prijímaní je dôvera, ktorú máme mať v neho v skúškach každodenného
života (Mt11,28).

WordPress Video Lightbox Plugin