Žalm 36

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 36

Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca;
pred jeho očami nieto bázne Božej.
Sám sebe lichotí do vlastných očí,
aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.
Slová jeho úst sú neprávosť a klam;
prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.
Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti,
dáva sa na cesty nedobré,
nijakej zloby sa neštíti.
Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia
a tvoja vernosť až k oblakom.
Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny,
tvoje súdy ako morská hlbina:
ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.
Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo!
Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.
Opájajú sa blahobytom tvojho domu
a pijú z potoka tvojich rozkoší.
Veď u teba je zdroj života
a v tvojom svetle uvidíme svetlo.
Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,
a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.
Nech ma nezasiahne noha pyšného,
nech mnou nepohne ruka hriešnika.
Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť,
zrútili sa a viac nevstanú.

Komentár

Tento žalm má dve časti, ktoré sú medzi sebou veľmi kontrastné.

V prvej časti žalmu sa nám ukazuje hriešnik, ktorý žije pod nadvládou hriechu,
ktorý ho oslepuje a berie mu zmysel Božej prítomnosti a jeho spravodlivosti a ťahá
ho do priepasti, aby z neho spravil otroka.

Druhá časť je kontempláciou Božej dobroty, ktorá je oveľa silnejšia ako hriech.
Ona chráni človeka a pomáha mu žiť v novom svete, ktorý má oveľa širšie
horizonty ako materiálny svet. V tomto svete obnovenom Božou láskou človek
načerpá a osvieži sa pri prameňoch života, je Božím hosťom, ktorého svetlo
preniká do človeka, premieňa ho a robí ho účastným na poznaní Boha.
Kontemplácia Božej dobroty oproti zlobe hriechu dáva žalmu veľkú účinnosť
a vzbudzuje v duši žalmistu vrúcne želanie, aby ho Pán chránil svojou milosťou
a ochraňoval pred zlými ľuďmi (Jn 1, 4-5.14, Jn 7,37, Jn 8, 12-19, Jn 12,46, Jn 16,
13-14).
Cirkev a spoločenstvo veriacich sú Božím domom, o ktorom hovorí žalm a v ňom
nachádzame plnosť života a prameň potešení. Z tohto prameňa čerpáme pri
krste, plnosť života nám daruje Eucharistia, môžeme si užívať milosrdnú Božiu
lásku, ktorá sa vďaka Kristovi rozšírila do celého sveta. Svetlo milosti, ktoré nám
je darované skrze vieru nás pripravuje na to, aby sme si mohli užívať večné svetlo
v blaženom videní Boha a jeho nekonečnej lásky ku nám.
Konštatovanie nešťastných podmienok, do akých vrhá hriech človeka, keď
zatvrdzuje jeho srdce a oslepuje myseľ, nás vedie, aby sme prijímali Božiu
dobrotu, jeho život, svetlo v spoločenstve veriacich a vo sviatostiach, aby sme v
nás ničili následky hriechu a posilňovali sa v boji proti pokušeniam a zlu.

WordPress Video Lightbox Plugin