Žalm 37 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár žalm 37 2. časť:
„O tejto alfabetickej kompozícii múdroslovného charakteru máme jeden z najstarších
komentárov, ktoré boli spravené ku Biblii: medzi rukopismi v Qumránskych
jaskyniach, na pobreží Mŕtveho mora bolo objavené vysvetleni žalmu 37, verš po
verši, aspoň zpred dvetisíc rokov.“ (G.F. Ravasi, D.M. Turoldo)
Kontrast medzi spravodlivými a nespravodlivými sa nachádza v tomto žalme a to
takou formou, že múdroslovne kladie oproti sebe v konfrontácii dve postavy. Jeden
koná podľa spravodlivosti, druhý nie. Spravodlivý je pozvaný, aby odvíjal svoje kroky
podľa učenia Jahweho.
Don Turoldo Jahveho učenie, zákon a slová považuje za život, ktorý si volí plynutie
v dôvere v Jahweho, aby on mohol konať v nás. V odovzdaní všetkých našich
starostí, bolestí, utrpení… pramení spravodlivosť a je osvietená Božím životom. A tak
môže ľudská múdrosť prameniť zo Slova Pána, z jeho Torah (Zákona, učenia), ktorá
je vložená do srdca i tela samotným Pánom.
„Ukáž mu, v čom trpíš, ukáž mu, po čom túžiš. V čom trpíš?“ (Augustín).
Spravodlivý a nespravodlivý sú v konfrontácii vo svetle Božích volieb: pokorný zdedí
zem (v.11), násilník bude ako vyschnutá tráva (v.2). Táto optimistická vízia známa
ako „teória odplaty“ a taká drahá múdrosti Izraela sa pretvorí a stane sa kľúčom
čítania dejín Izraela a základným morálnym princípom. Ale žalmista túži pretvoriť
tento zákon „priestupok – trest/spravodlivosť – odmena“ nie tak v pozemskú
a sociálnu nádej ako skôr v útočisko svedomia a Božieho kráľovstva.
V tomto zmysle sa približuje k duchu Blahoslavenstiev, ktoré si zobrali za svoj v.11
žalmu v Mt 5,4.“ (G.F. Ravasi a D.M. Turoldo)

WordPress Video Lightbox Plugin