Žalm 37 – 4. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 37 4. časť komentár:
„Boh je verný a preto aj uprostred trápení, spravodliví nebudú zmätení, pretože cítia
Božiu starostlivosť. V čase hladu budú nasýtení, pretože Boh sa o nich postará.

Boh má starosť o tých, ktorí skutočne mu dôverujú. Naopak Večný bude strašný voči
tým, ktorí sú plní zla. Všetko, čo majú ako pekné, majú a budú to môcť mať iba teraz,
v tomto pozemskom živote, pretože rýchlymi krokmi kráčajú ku večnému zatrateniu.

Pozrime sa teraz na srdce a podmienky zlého človeka. Zlý si požičiava a nevracia.
Tieto slová môžu mať dva významy a pravdepodobne oba sú platné. Predovšetkým,
keď si požičiava, zlý nemá úmysel vrátiť to, čo si zobral. Nezáleží mu na tom, aby
spravil dobrú vec, žije iba pre svoje materiálne záujmy. Môžeme však za tým vidieť aj
to, že zlý človek si žije dobre iba istý čas a potom Pán ho uvedie do skazy. Stáva sa
tak chudobným a nie je schopný vrátiť viac to, čo by mal, nachádza sa v strašných
podmienkach a bez Božej starostlivosti.
Na druhej strane však spravodlivý má súcit a dáva tomu, kto potrebuje. Kráča
s vierou v Boha a vie, že každá vec prichádza z jeho láskavej ruky, preto, keď vidí
niekoho v núdzi, má súcit s ním a je pripravený mu pomôcť, pretože Boh má o neho
starosť. Potom si môžem všimnúť, že o spravodlivom sa hovorí, že „daruje“.
Nepožičiava, ale dáva. Spravodlivý má srdce, v ktorom sa odráža srdce Boha.
Môžno nemá toľko, ale je pripravený darovať z toho, čo má a tomu, kto to naozaj
potrebuje. Toto je ovocie spásy.
Kroky spravodlivého vedie Večný, Boh požehnáva cesty tohto človeka. Boh má
starosť o spravodlivého a ochraňuje ho aj v jeho pádoch. Vidíme, že ho dokonca drží
za ruku, čiže intímnym a osobným spôsobom sa o neho stará. Stvoriteľ sveta vedie
jeho kroky, inými slovami, má starosť o detaily cesty života človeka, ktorý dôveruje
Bohu. Všimime si, že aj človek, ktorý verí v Boha, môže padnúť. Boh dovoľuje svojim
svätým padnúť. Toto nie je zloba, ale slúži to ku ich výchove a príprave k prechodu
do večnosti v jeho prítomnosti (Dan 11,35, 1Pt 1,6-7). Pády slúžia k tomu, aby nás
očistili a pripravili byť v Božej prítomnosti. Božia starostlivosť o spravodlivého je
nežná a osobná. Berie nás za ruku.
Boh sa stará o spravodlivých. Nezabúda na nich nikdy. Kto hľadá predovšetkým
Božie kráľovstvo, o toho sa Boh vždy postará. Vidíme, že spravodliví kráčajú po
ceste viery, sú stále pripravení myslieť na dobro iných. Kto kráča v spravodlivosti,
o toho bude mať vždy Boh starosť a nikdy ho neopustí. Bude ho chrániť po celú
večnosť. Bude žiť v novej zemi a v novom nebi navždy, v Božej prítomnosti.
Spravodlivý človek má Božie pravdy vo svojom srdci a preto si je istý vo svojich
krokoch, nezablúdi a jeho slová sú plné múdrosti, takej, ktorú tento svet nemá
a nepozná.
Možme si byť istí v Božich rukách, aj keby bol celý svet proti nám. Byť si istý
neznamená neprítomnosť skúšok, ale to, že aj utrpenie a skúšky budú slúžiť k nášmu
rastu.

Na záver tohto žalmu Dávid nás veľmi živo povzbudzuje, aby sme dúfali v Boha. Toto
je cesta k tomu, aby sme mohli zažívať skutočné požehnanie. Kto nekráča s Bohom,
bude súdený, kto kráča cestou viery, bude požehnaný. Všimnime si tu niektoré
pravdy: Keď dúfame v Pána, On nás bude dvíhať, On sa o nás postará, On nám
pomôže kráčať po správnej ceste a bude nás ochraňovať od každej pomýlenej
skúšky.
Pekné i krásne veci v tomto živote pominú. Nedúfame v krásny život, skôr dúfame vo
Večného. On nás nikdy nesklame. Hľaďme na Krista a na večnosť spolu s ním. Keď
sa ocitneme v ťažkých situáciách, stojme v tichosti, nebúrme sa, skôr dúfajme vo
Večného. Čakajme jeho časy. Vtedy ako apoštol Pavol spoznáme Božiu moc v našej
slabosti. Pozerajme na večnosť, ktorá je pred nami, a potom ten, čas, ktorý nám je
darovaný na zemi žime v úsilí vykonať čím viac dobra, kráčajúc cestou viery. Touto
cestou budeme obývať sľúbenú nebeskú vlasť po celú večnosť.“ (Marco de Felice)

WordPress Video Lightbox Plugin