Žalm 37

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 37

Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi
a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Veď oni uschnú rýchlo ako tráva
a zvädnú ako zelená bylina.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj,
on sa už postará.
Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo
a tvoje právo ako poludňajší jas.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
a s človekom, čo strojí úklady.
Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť,
nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.
Všetci ničomníci budú zničení,
lež tí, čo dúfajú v_Pána, stanú sa dedičmi zeme.
Ešte chvíľku a už nebude hriešnika;
budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.
Tichí však zdedia zem
a budú žiť v_šťastí a pokoji.

II

Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému
a škrípe proti nemu zubami.
Ale Pán sa mu smeje,
lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.
Hriešnici tasia meč
a napínajú luk,
chcú zraziť bedára i chudáka
a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.
Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca
a ten luk sa im doláme.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý,
než veľké bohatstvá hriešnikov.
Veď ramená hriešnikov budú polámané,
no spravodlivých posilňuje Pán.
O život bezúhonných sa stará Pán
a ich dedičstvo trvá naveky.
V nešťastí zahanbení nebudú
a v čase hladu budú nasýtení.
Ale hriešnici, tí zahynú,
nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk
a stratia sa ako dym.
Hriešnik si požičiava, a nevracia,
lež spravodlivý má súcit a rozdáva.
Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme
a tí, ktorým zlorečí, zahynú.
Pán upevňuje kroky človeka
a sprevádza ho na ceste.
Ak padne, neostane ležať,
veď Pán ho drží za ruku.
Bol som mladík, teraz som starec,
a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený,
ani jeho deti žobrať o chlieb.
Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava,
na jeho potomstve požehnanie spočinie.
Vyhýbaj zlu a dobre rob
a budeš mať domov naveky.
Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.
Lež spravodliví zdedia zem,
budú ju obývať na veky vekov.

III

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť
a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
V jeho srdci je zákon Boží
a jeho kroky nezakolíšu.
Hriešnik striehne na spravodlivého
a usiluje sa ho usmrtiť;
lenže Pán mu ho v rukách nenechá,
nedá ho odsúdiť, keď bude súdený.
Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj;
on ťa povýši za dediča zeme
a dožiješ sa záhuby hriešnikov.
Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval
a vypínal sťa céder košatý;
no sotva som prešiel, už ho tam nebolo,
aj som ho hľadal, ale nenašiel.
Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého,
lebo budúcnosť patrí pokojamilovným.
Ale nespravodlivci všetci vyhynú
a potomstvo bezbožných bude vyhubené.
Spása spravodlivých prichádza od Pána,
on je ich ochrancom v čase súženia.
Pán im pomôže a oslobodí ich,
vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich,
lebo sa spoliehajú na neho.

Komentár

Žalmistu sa dotýka veľký problém: nespravodliví ľudia si užívajú prosperity a dobier,
napriek tomu, že konajú zlo a šliapu spravodlivosť a blížneho a zdá sa, že dobrí
prehrávajú, zatiaľ čo dúfajú v Boha a hľadajú spravodlivosť.
Takáto situácia vzbudzovala pohoršenie a hnev v dobrých Izraelitoch, pre ktorých
posmrtný život zostával realitou plnou tajomstva. Pre nich utrpenie značilo trest za
hriechy a pozemské šťastie bolo považované ako odmena za dobré správanie
a nábožnosť.
Ako mohol Boh dovoliť podobnú situáciu a aký zmysel mohli mať utrpenia
spravodlivých? Žalmista sa snaží odpovedať na tieto otázky tým, že uisťuje
spravodlivých o Božom požehnaní a prežití v ich potomkoch, zatiaľ čo prosperita
zlých má krátke trvanie, bude zničená ako aj oni. Otázka vyrovnania a
spravodlivosti tu nachádza teda svoje prvé základné riešenie.
Neskôr v Izraeli vďaka dielu prorokom bude aj iná cesta a to tá, že utrpenie môže
slúžiť v Božích rukách formovať a vychovávať svoj ľud a svojich veriacich. Ono
pomáha človeku objaviť jeho vlastnú biedu pred Bohom, byť nahým a odovzdať sa
do jeho rúk, dôverujúc v neho a očakávať jeho milosrdenstvo a jeho konanie.
Utrpenie bude mať teda za úlohu voviesť spravodlivých do tajomstva Boha a jeho
spásy, ktorú Boh túži vykonať na zemi. Takto v nich vzbudzuje túžbu po očakávaní
veľkého osloboditeľa, Krista.
Prichádza sa teda k tomu, že skutočné šťastie nespočíva v blahobyte a materiálnej
hojnosti, ale v návrate človeka k Bohu po hriechu a v spoločenstve života s Ním
tam na druhom svete, byť šťastným navždy.
Tento žalm je ako etapa bolestného prechodu, ktorý mal priviesť k Bohu a ku Kristovi
Izraelský ľud a všetkých trpiacich, ktorí túžia po spáse.
Vzhľadom k jeho alfabetickej štruktúre nie je možné jeho rozdelenie do viacerých
častí. Je skôr zbierkou povzbudení pre dobrý život, prísľubov šťastia pre
spravodlivého človeka a zlorečení pre zlého.
Na základe týchto tvrdení môžeme počúvať slová tohto žalmu ako povzbudenie pre
veriacich. Mnohé z nich sa zdajú ako predchodcovia evanjeliových
blahoslavenstiev.
Načerpajme z tohto žalmu dôveru v Boha, trpezlivosť v skúškach, vytrvalosť
v dobrom a nádej v budúce prisľúbenia a nenechajme sa oklamať premenlivou a
strácajúcou sa víziou šťastia nespravodlivých.
Podobenstvo o chudobnom Lazárovi a boháčovi je pravdivým potvrdením toho, čo
nachádzame ohlásené v žalme 37 (Lk 16, 19-31).
K prehĺbeniu: 2Pt 3,9, Mt 5,3-11, 1Kor 7,29-31, 1Jn 2,15-17, Jn 16, 20.22, Mk 10,
29.30

WordPress Video Lightbox Plugin