Žalm 4

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Poďakovanie

Podivuhodným urobil Pán toho, ktorého vzkriesil z_mŕtvych. (Sv. Augustín)

 

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc.
V súžení si mi uľavil.
Zmiluj sa nado mnou
a vyslyš moju modlitbu.

Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé?
Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?
Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého;
Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

Hneváte sa, ale nehrešte;
uvažujte vo svojom srdci,
rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.
Obetujte pravú obetu
a dôverujte Pánovi.

Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.
Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu,
než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.
V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

Žalm 4: komentár:

Žalm vyjadruje dôveru v Boha, ktorá upokojuje ducha, dušu a telo človeka.

Táto modlitba sa nedá presne zaradiť, pretože má osobitný charakter, ktorý je veľmi osobný a spontnánny: avšak jeho hlavnou témou je téma dôvery v Boha, ktorý kráča v ústrety tomu, kto ho hľadá s vierou a vypočúva prosby svojich veriacich.

Žalm je nádherný a obracia sa na tých, ktorí sú demoralizovaní, sklamaní, v depresii, pod tlakom, v strachu, nenaplnení kvôli ťažkej národnej a sociálnej situácii. Modliaci nadobúda skutočný pokoj duše, ducha i tela vďaka jeho nezničiteľnej dôvere v Boha.

Ako Hebreji v Exode sa naučili a pochopili, že majú svoje modlitby adresovať Bohu, aby ich zachránil, aj Dávid, ktorý je prenasledovaný svojim synom Absolónom, prosí Boha, aby vykonal svoj spravodlivý súd. Už upokojený Pánom ho prosí, aby bol vypočutý. Utiekanie sa k Bohu, aby sme dosiahli spravodlivosť je Bohu milé. Nechce, aby sme vykonávali spravodlivosť podľa seba.

Keď sa Dávid pomodlil a obrátil k Bohu, obracia sa ku kráľom a mocným, ktorí namiesto toha, aby bojovali o spravodlivosť, spojli sa s Absolónom. Dávid im hovorí, aby boli v pozore. Majú byť pozorní, pretože Boh tak ako v minulosti mu príde na pomoc. Teda nech sa vyhýbajú zašpiniť sa akýmkoľvek zlom. Skôr nech rozjímajú dňom i nocou nad Božou spravodlivosťou a prinášajú mu zmierne obety. Iba takto môžu dúfať v Božie milosrdenstvo. Správanie Hebrejov cez Exodus i Dávida posilňuje našu vieru a ponúka nám dnes v momentoch krízy a suchoty živiť plnšiu dôveru v Boha v istote, že on je tým správnym útočiskom.

Žalm začína presvedčivým zvolaním k Bohu, ako ku záchrancovi, ako ku tomu, ktorý ukázal svoju hlbokú spravodlivosť cez svoj plán spásy. Zákernosť, falošnosť, zvrátenosť, všetky výmysly človeka, ktoré smerujú k tomu, aby vymazali spomienku na existenciu Božieho, nepoznajú Božie zázraky, ktoré Boh koná pre svoje deti, hlavne pre tých, ktorí sú mu verní. Nič nevedia o radosti a pokoji v srdci a ani o plnosti života naplneného radosťou a pokojom srdca, tajomným spojením s Bohom v Ježišovi Kristovi a o šťastí z vypočutia vlastných modlitieb.

Väčšia časť ľudstva ani netuší, že Boh Otec túži vytvoriť hlboký osobný vzťah plný lásky ku každému ľudskému bytiu. Prvá fáza tohto vzťahu spočíva v bázni pre Bohom (rovná sa rešpekt voči nemu) a vzdialenie sa od hriešnych situáciíí so všetkou možnou silou.

Niekto by sa mohol opýtať: „Ako je možné, napríklad, nenahnevať sa?“ Je správne cítiť sa nahnevaní, vyrušení kvôli niečomu, ale toto nám nedovoľuje používať túto emóciu ako príležitosť k tomu, aby sme ublížili či slovne, či fyzicky inej osobe. 

Nasledujúca fáza sa napĺňa v momentoch krásnej meditácie a v modlitbe, v samote, ďaleko od iných. Ak spojíme tieto dve fázy s reflexívnym čítaním Písma, Boh nám zjavuje rozmer existencie, ktorý je úplne nový a príťažlivý. A tu zbadáme aké sú chimerické a prázdne všetky veci, ktoré držia človeka vzdialeného od Boh a ako je nevýznamné to, čo zabraňuje Božím služobníkom, aby dosiahli skutočnú veľkosť.

Postupne, pomaly, ako náš osobný vzťah s Pánom bude rásť, si stále viac budeme uvedomovať silu slov žalmu 4, jeho hlbší zmysel a začneme s väčšou túžbou žiadať o oslobodenie od najväčšieho nepriateľa (ego), ktorý sa ukrýva v našom srdci. Áno, toto prináša obetu, ale táto je odmenená takou radosťou, ktorú nám už nik nebude môcť vziať. Toto je tá cesta, ktorú majú synovia Boží ponúkať a ukazovať ľuďom, ich bratom a sestrám.

Pokoj svedomia je zvyčajne zálohou istého úspechu. Ale aj keby tento neprichádzal, nebude nám chýbať večná odmena. Preto nás Ježiš vyzýva, aby sme sa nebáli tých, ktorí môžu zničiť telo, ale iba Boha. Sv. Pavol nám to takto zhŕňa: 

„5 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 37 Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. 38 Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,35-39)

WordPress Video Lightbox Plugin