Žalm 41

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 41

Blažený, kto pamätá na bedára;
v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.
Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive,
urobí ho šťastným na zemi
a nevydá ho nepriateľom napospas.
Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne,
v chorobe sníme z neho všetku slabosť.
Volám: „Pane, zmiluj sa nado mnou,
uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.“
Nepriatelia hovoria o mne zlomyseľne:
„Kedyže už zomrie? A kedy zanikne jeho meno?“
A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne,
v srdci hromadí zlobu
a potom odíde von a ohovára ma.
Moji nepriatelia si šuškajú proti mne
a zmýšľajú zle o mne:
„Už ho prikvačila zlá choroba;
a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane.“
Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval
a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.
Ale ty, Pane, zmiluj sa nado mnou;
pomôž mi vstať a ja im odplatím.
Z toho poznám, že ma máš rád,
ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou.
Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný,
a naveky ma postavíš pred svoju tvár.
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
od vekov až naveky. Staň sa. Amen.

Komentár

Tento žalm je pripisovaný Dávidovi a môže sa vzťahovať na dni Absolónovej vzbury,
ktorá je opísaná v 2Sam 15-17 a osobitne v udalosti spojenej s Achitofelom (2Sam
15,31).

Žalmista začína svoju modlitbu tým, že kto myslí na chudobných a slabých nebude
určite opustený Bohom. On ho chráni, urobí ho šťastným na zemi, dá mu zvíťaziť
pred nepriateľmi, ochráni ho v ťažkostiach a uzdraví ho v chorobe. Zo svojej strany
žalmista prosí o zľutovanie, lebo zhrešil. Je chorý a jeho nepriatelia o ňom hovoria
zle a želajú mu smrť. Dokonca i jeho priateľ, ktorému dôveroval je proti nemu.
Modlitba končí zvolaním k Pánovi, aby ho uzdravil. Pre Hebrejov bola choroba
znamením Božieho trestu a jeho opustenia. Uzdravenie bolo znakom návratu
Božieho priateľstva a jeho požehnania.

Ježiš používa verš 10 pre obžalobu Judášovej zrady (Jn 13, 18). Pre tento dôvod
Cirkevní otcovia a liturgia nemajú ťažkosť interpretovať tento žalm ako Kristovu
modlitbu v jeho utrpení. Kristus je ten, ktorý sa stal chudobný s chudobnými
a trpiaci s trpiacimi, aby posilnil ich nádeje a naučil ich dvíhať svoje oči k nebu.
Kráľ Dávid mal veľké ťažkosti a utrpenia, ale tie Kristove boli omnoho väčšie. (2Kor
8,9)

Panna Mária tiež zažila mnoho utrpenia. Ona jediná medzi všetkými však nepadla
ani na krátky čas do moci zlého.

Tajomstvo Ježiša a Márie nachádza svoje naplnenie v spoločenstve veriacich – v
Cirkvi, ktorá je matkou chudobných a podporuje slabých. Pán ich oslobodzuje
predo dňom zla, keď ich hnev nepriateľov prenasleduje.

Tóny milosrdenstva a zrady osobitne priťahujú našu pozornosť k meditácii tohto
žalmu. Takáto modlitba nám ponúka spôsob, ako sa zjednotiť s pocitmi Krista.
Dôvodom je túžba po spásnom uzdravení z našich hriechov i uzdravenie z hriechov
pre našich bratov a sestry a pomoc pre nás i pre nich navrátiť sa k tomu
milosrdenstvu, ktoré sme toľkokrát znevážili a odmietali.

Milosrdenstvo Božie je útechou tomu, kto sa mu odovzdá v najtmavších momentoch
života, keď sa okolo utrpenia tvorí samota a izolovanosť. Kresťan vie, že v každej
situácii života nikdy nie je sám. Ježiš, ktorý je trpiaci a opustený všetkými, je vždy
s ním, aby ho posilnil a podporil jeho dôveru.

WordPress Video Lightbox Plugin