Žalm 45

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 45

Zbormajstrovi. Podľa „Ľalie“.
Poučná pieseň Koreho synov. Pieseň lásky.
Moje srdce prekypuje krásnymi slovami,
svoje verše venujem kráľovi.
Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.

Ty si najkrajší z ľudských synov.
Z tvojich perí plynie milota.
Preto ťa Boh požehnal naveky.
Ty, najmocnejší, pripáš si meč na bedrá;
svoju velebu a dôstojnosť.
Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz
a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.
Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
Tvoje ostré šípy
zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov;
poddajú sa ti národy.

Tvoj trón, Bože, trvá naveky
a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť,
preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal
olejom radosti viac ako tvojich druhov.

Tvoj odev vonia myrhou, aloou a kasiou
a rozveseľuje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny.
Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými;
po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru.

Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch,
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou;
on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu.
Dcéry z Týru ti prinesú dary
a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri,
jej odevom sú zlaté tkanivá.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi;
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný,
tak vstupujú do kráľovského paláca.

Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia;
urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
Na tvoje meno budem pamätať
vo všetkých pokoleniach.
Preto ťa národy budú velebiť navždy
a na veky vekov.

Komentár

V druhej časti žalmu sa básnik obracia na kráľovnú a povzbudzuje ju, aby zabudla
na svoju vlasť pôvodu a svoju rodinu. Kráľ si ju vybral a On bude teraz jej Pánom.
Teraz sa jej budú klaňať najmocnejší králi a budú žiadať o jej priazeň. Básnik ju
teraz vidí vstupovať do domu ženícha vo vzácnych šatách. Pohľadom do
budúcnosti básnik predpovedá kráľovské potomstvo, ktoré bude panovať nad
Izraelskou krajinou. Meno kráľa budú navždy oslavovať.

Tento žalm je kráľovským žalmom a ešte presnejšie: je ohlasovaním, ktoré
oslavuje svadbu Izraelského kráľa s cudzou princeznou.

Žalm 45 dostal z Targumu (aramejský preklad Biblie) mesiášsku interpretáciu
a ako taký sa spieval na liturgických slávnostiach v synagóge s odkazmi na
Mesiáša a jeho nevestu, čiže zhromaždenie vyvoleného národa.

Dejiny spásy sú v Biblii predstavené ako sobášne tajomstvo. Odkazy v SZ: Ez 16,
Jer 2,2-5, Oz 2. Proroci oslavujú veľkoleposť a intímnosť nového sobášneho
zväzku: Iz 60, Iz 61,10 Jer 31, 31-34, Jer 24, 6-7, Ez 36, 24-31.

Žalm 45 je ako spájajúci článok medzi prorokmi a Piesňou piesni a oslavuje toto
spojenie Božského ženícha so svojou nevestou.

Nevesta vstupuje do kráľovského paláca, nasleduje rozvíjanie učenia o vzťahoch
lásky, ktoré sú medzi Bohom a jeho ľudom. Tento žalm a potom Pieseň piesní je
radostným vyjadrením tohto intímneho spoločenstva. Kristus ženích v NZ: Jn3,26-
30, Mt 22,2, Mt 25,1, Mt 9,15, Lk 5,34-35, Ef5,21-32, 2Kor 11, 2-3, Zjv 19, 7-9, Zjv
21,2, Zjv 22, 17.20

Cirkev ako spoločenstvo je nazvaná ako nevesta ženícha.

Kresťanská tradícia bola jednotná v počúvaní žalmu 45 ako zjavenia Otca vo
svojom Synovi a cirkvi jeho neveste, zjavenia jeho kráľovstva, zjavenia mystických
čností, ktorým je naplnená cirkev, Kristova nevesta. Od Krista, najkrajšieho z ľudí
sa Božia milosť vyliala na cirkev, na spoločenstvo veriacich.

Žalm 45 po naplnení sa v novej zmluve, svadobnom ohlásení Krista a jeho cirkvi –
spoločenstva veriacich sa bude ešte spievať v oslave definitívneho stretnutia
Krista a jeho cirkvi, veriacich v neho, keď nás navždy uvedie do svojho večného
paláca, aby sa strávil v láske a v spojení s nami.

WordPress Video Lightbox Plugin