Žalm 47

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 47

Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.
Tlieskajte rukami, všetky národy,
jasajte Bohu hlasom radostným.
Lebo Pán je Najvyšší a hrozný,
nad celou zemou veľký kráľ.

Podmaňuje nám národy
a pohanov nám kladie pod nohy.
On pre nás vybral dedičstvo
slávu Jakuba, ktorého má rád.
Za jasotu vystupuje Boh,
Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

Spievajte Bohu, spievajte,
spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
Pretože Boh je kráľom celej zeme;
spievajte mu chválospev.

Boh kraľuje nad národmi,
Boh sedí na svojom svätom tróne.
Kniežatá národov sa spolčujú
s národom Boha Abrahámovho.
Veď Bohu patria mocní zeme,
tak veľmi je vyvýšený.

Komentár

Tento žalm bol vytvorený pri príležitosti víťazstva. Je to spev, ktorý sa spieval počas procesie v chráme na liturgických sláveniach. Oslavuje slávnostným vstupom archy zmluvy do chrámu slávu Boha, ktorý je  víťazný a univerzálny kráľ, ktorý vystupuje na trón. Ten je pre neho pripravený uprostred vyvoleného ľudu. Z neho sa šíri jeho sláva na celú zem. Žalmista kontempluje budúci príchod slávneho Božieho kráľovstva.

Veriaci sa modlia tento žalm pri oslave vstupu Ježiša do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu. Taktiež má svoje miesto v liturgii nanebovstúpenia.

„Nanebovstúpenie Krista do neba je vrcholným momentom Veľkej noci: jeho triumf a osobné oslávenie po zdanlivej prehre umučenia a smrti na kríži. Ak sa pre našu spásu Ježiš rozhodol trpieť a zomrieť (Lk 24,26) a naplniť každú spravodlivosť (Mt 3,15),  toto jeho viditeľné vyzdvihnutie ukazuje až do akého bodu je slabosť premenená na silu, smrteľnosť na večnosť a prekážky na slávu.“ (Sv. Lev)

Na prehĺbenie: Ef 1,18-23, Mt28,20, Sk2,33, Rim11,28-29, 1Tim2,4, Jn10,16.

Prísľuby, ktoré dostal Izrael, sa stávajú dedičstvom všetkých národov. Veriaci pozývajú všetky národy, aby  radostnými hlasmi spievali chvály víťaznému kráľovi. Kristus nás robí účastnými jeho kraľovania (Zjv3,21). V žalme 47 vnímame oznámenie finálneho víťazstva Boha a vytvorenie úplného Kristovho kráľovstva na svete (Zjv5,12-13).

Tento žalm nás učí, aby sme dali našej modlitbe širšiu a hlbšiu perspektívu, z ktorých pramení skutočná chvála Boha. V tejto perspektíve kráčame ku tej sláve, ku ktorej nás Kristus volá svojim nanebovstúpením.

WordPress Video Lightbox Plugin