Žalm 48

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 48

Pieseň. Žalm Koreho synov.
Veľký je Pán a hoden každej chvály
v meste nášho Boha.
Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť.
Vrch Sion, tajomný príbytok,
je mestom veľkého kráľa.
Boh sa preslávil v jeho palácoch
ako istá ochrana.

Lebo hľa, králi sa spolčili
a utvorili jeden šík.
No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom,
zmiatli sa a dali sa na útek;
hrôza ich tam schvátila,
bolesti ako rodičku,
ako keď východný víchor
rozbíja lode taršišské.

Čo sme počuli, to sme aj videli
v meste Pána zástupov,
v meste nášho Boha:
Boh ho založil naveky.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo
uprostred tvojho chrámu.
Ako tvoje meno, Bože,
tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme;
tvoja pravica je plná spravodlivosti.
Nech sa raduje vrch Sion a judejské dcéry nech jasajú
nad tvojimi výrokmi.

Obíďte Sion a obklopte ho,
spočítajte jeho veže.
Dobre si všimnite jeho hradby,
prejdite jeho paláce,
aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu,
že on je Boh, náš Boh,
naveky a na veky vekov:
on sám nás bude stále sprevádzať.

Komentár

Tento žalm súvisí so žalmom 46 a s 2Kr19. Žalmista oslavuje Božiu veľkosť, ktorá sa vo chvíli nebezpečenstva zjavila nad svätým mestom a nad Božím vrchom ako nedobytná pevnosť pred útokmi nepriateľov. Dejiny Izraela už od dávnych čias vyjadrovali svedectvo Božích vstupov a zásahov, ale teraz hovorí žalmista: že videli sme na vlastné oči, čo sme počuli z rozprávania. Zo srdcom plným vďačnosti, uznania a radosti sa autor zastavuje v meditácii nad úžasnou Božou dobrotou k svojmu ľudu. Sion a jeho obyvatelia jasajú v radosti a kontemplujú spravodlivosť Božích diel.

Žalm končí tým, že pozýva veriacich, aby si uvedomili akými spôsobmi ochrany Boh obkolesoval a chránil svoje mesto, aby sa posilnili vo viere v neho a aby ohlasovali svojim deťom Božiu lásku ku svätému mestu a aby sa utvrdili v tej čistej viere v toho, ktorý je skutočným Bohom.

Božia veľkosť sa zjavila v Cirkvi: ona je jeho svätým mestom, postaveným na svätom vrchu Krista. On sám je teraz oporou a útočiskom pre svojich veriacich. Je prítomný vďaka svojmu Svätému Duchu a chráni svojich veriacich. V spoločenstve veriacich Pán bojuje spolu s nami a pre nás svoje duchovné boje a zjavuje svoje vstupy pre spásu ľudí. Spoločenstvo veriacich je svätým Božím vrchom, nádhernou výšinou a radosťou celej zeme. Okrem vonkajšej a viditeľnej štruktúry Kristus jej dal živosť, krásu a silu dychom svojho Ducha. Cez svoje slávenia odovzdáva z generácie na generáciu milosť, ktorú dostala v Kristovi, zatiaľ čo ohlasuje všetkým, že On je Pán, skutočný Boh, ktorý nás vedie cez ľudské dejiny k budúcemu mestu.

WordPress Video Lightbox Plugin