Žalm 50 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 50 3. časť: komentár
Všetko sa zdá na mieste, ale srdce Izraela je neprítomné, keď oslavuje Boha.
V zhromaždení, ktoré sa zišlo, aby vykonávalo liturgiu pokánia, zaznieva prorocký
Boží hlas, ako vášnivý prejav, ktorý vynáša na svetlo ukryté viny.
V žalme 50 je vskutku Boh, ktorý otvorene hovorí proti pokrytectvu svojho ľudu. Ako
čítame aj v obžalovaniach u prorokov: kto uctieva Boha perami, často tak nekoná vo
svojom srdci. Nepomáhajú obete, liturgie, modlitby a katechézy alebo lepšie
povedané, nestačia.
Nie preto, že máme pred sebou neuspokojiteľné božstvo, ale preto, že nemá záujem
o nejakú službu, ktorá je neúprimná. Je totiž citlivý na každú pretvárku, dvojtvárnosť,
pokrytectvá a ku náboženstvu, ktoré je založené na vonkajškovosti a ukrýva zločiny:
voči tomuto nie je Boh tolerantný ako my.
Vskutku, viera nemôže byť prostriedkom ako si vyčistiť svedomie. Oproti takémuto
správaniu, skutočná ľútosť zostupuje do hĺbky, až do centra našich rozhodnutí
a ukazuje nám budúce voľby na ceste spravodlivosti, ktorá vedie ku spáse.
Žalm sa potom uzatvára znovupotvrdením toho, že Boh sa uctieva „chválou
a obetou“, čiže úctou, v ktorej je skutočne prítomné srdce, ktoré miluje Boha
a blížnych. „Boža spása“, ktorá je sľúbená spravodlivému je večný život v nebi vďaka
Ježišovi Kristovi, jedinému Spasiteľovi ľudského pokolenia.

WordPress Video Lightbox Plugin