Žalm 53

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm 53

Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev.
Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“
Skazení sú a ohavnosti páchajú,
nikto z nich nerobí dobre.
Boh pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

Všetci poblúdili, všetci sa skazili;
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.
Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť
a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Boha;
no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba.
Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov,
zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol.

Kiež príde Izraelu spása zo Siona!
Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Žalm 53: komentár
Tento žalm je veľmi podobný žalmu 14. Táto diagnóza opísaná v žalme 53 sa
vzťahuje na znalcov zákona – Tóry, ktorí majú zdravú myseľ, ale choré srdce,
potrebujú zdokonaliť svoj charakter a správanie. Tento žalm je pokračovaním žalmu
52, v ktorom sa hovorí o Doegovi.
„Blázon“ označuje človeka, ktorý sa vedome a dobrovoľne rozhoduje pre niečo zlé.
Ide o kategóriu ľudí, ktorí konajú zlo, akoby sa nemuseli za svoje konanie nikomu
zodpovedať. „Blázon je neúprimný vzdelanec, ktorý pod pláštikom vonkajšej
zbožnosti a múdrosti srdca spochybňuje samotnú existenciu Boha.“ (Sforno) Konanie
blázna je vyjadrené dvomi slovesami, ktorých význam poukazuje na deštrukciu
a ohavnosť.
Rozumný je ten, kto svoje konanie riadi podľa Božej vôle a je v súlade s ňou. Hľadá
Boha a túži sa nechať a poučiť Božou vôľou. „Jeruzalem bol zničený preto, že v ňou
už neboli pravdovravní a dôveryhodní muži.“ (Talmud)
Od praktického popretia Boha vedie život takýchto ľudí k morálnej skaze, ktorá sa
následne prejavuje násilím a bezprávim voči druhým. „Sú prehnití zvonka aj zvnútra,
skrz naskrz“. „Zvonka“ znamená v záležitostiach voči iným ľuďom a „zvnútra“
znamená vo vnútornom cítení voči Bohu.“ (Feuer). Vo svete praktických popieračov
Boha sa nenájde nikto ani jediný, kto by sa vzoprel zlu. Neprávosť stojí v protiklade
k spravodlivosti. Pre Boha je nezlúčiteľná a neprijateľná. Jej ničivý charakter je potom
vyjadrený utláčaním iných chudákov, sociálne slabších, akoby násilie a páchanie zla
bolo bežným pokrmom, ktorý nik nemôže zastaviť. „Učenci by mali viesť ľud
k modlitbe, štúdiu, obráteniu a k pokore a vyprosovať u Boha spásu. Namiesto toho
zvádzajú iných na zločin.“ (Sforno)
Božia intervencia v prospech utláčaných sa uskutočňuje. Jeho ortieľ nad zločinmi je
ortieľ smrti.
„Boh je autor a iniciátor spásy. Spása definitívne vykúpenie bude úplné a ukončí
všetky predchádzajúce otroctvá, zajatia a vyhnanstvá Izraela.“ (Chaza Cim)
Príde obnova Izraela, ktorá je dôsledkom Božieho spásneho konania. Radosť je jej
sprievodným dôsledkom a reakciou zachránených. Na druhej strane pripomienka
minulého vyslobodenia zajatých Izraela je prísľubom nádeje pre všetky budúce
generácie, v ktorých sú chudobní ohrozovaní násilím mocných.

WordPress Video Lightbox Plugin