Žalm 55 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 55 2. časť: komentár
Tento žalm je modlitbou zradeného a opusteného človeka, ktorému nezostalo nič
iné, iba modlitba k Bohu, ktorý nezrádza ani neopúšťa. V modlitbe prednáša svoj
osud Bohu, ako aj svoju sťažnosť na postup nepriateľa, ktorý v texte nie je bližšie
menovaný.
Žalmista sa ocitol v zložitej situácii: v bezpráví a predsmrtnej hrôze, obkľúčený
krikom nepriateľa. Východisko vidí iba v možnosti utiecť, ale ani to sa nedá, pretože
je obklopený nepriateľmi a hriešnikmi. V tejto situácii volá úzkostlivo k Bohu.
Centrálnou časťou žalmu je „spev zrady“ (v 10b-15), ako ju nazýva G.F.Ravasi. Táto
zrada má svoju gradáciu: na jednej strane sú to hádky, násilie, strasti, úklady,
podvod a klam v meste, podľa všetkého v Jeruzaleme, ktorý mal byť svätým mestom.
Vrcholom všetkého je známy a dôverný priateľ, spoločník na ceste do chrámu. Čím
je tento človek bližší – či už jednotlivec alebo skupina – tým je zrada bolestnejšia,
nech je ňou akýkoľvek čin. Predovšetkým táto pasáž má mesiášsky zmysel. Tým
trpiacim a zradeným, obklopeným podvodom a klamom je Ježiš Kristus, ktorý vzal
všetko hriech a zlo na seba, zradený tým, ktorý mal stať Ježišovým spoločníkom
v službe ohlasovania dobrej zvesti, evanjelia.
Žalmista sa nebude báť, pretože s ním je Boh. Podobne aj situáciu v Ž 55,16 možno
rozumieť tak, že žalmista odovzdáva svoj prípad Pánovi, ktorý svojim konaním
rozhodne, pričom žalmista bude vzývať Pána večer, ráno i napoludnie.
„Ak mi bude hroziť utrpenie a nebezpečnstvo, spokojne to prijmem ako spravodlivý
trest za svoje hriechy. Nie náhodou volám k Bohu. Vzývaním jeho spravodlivosti
uznávam, že jeho rozsudok proti mne je spravodlivý.“ (Feuer)
Pokoj, ktorý sa spája so záchranou, to neznamená útek alebo akési vnútorné
utiahnutie, ale treba ho chápať v širšom zmysle ako víťazstvo, resp. stav, ktorý sa
dosiahne vykúpením.
Celkovým posolstvom tohto žalmu je výzva pokoriť sa pred Pánom a konať podľa
jeho vôle: Zlož na Pána svoju starosť a on ťa zabezpečí.

WordPress Video Lightbox Plugin