Žalm 56 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 56 2. časť: Bože, ešte ti mám splniť sľuby
„Vo mne je tma, ale v tebe je svetlo, som sám, ale ty ma neopúšťaš, nemám
odvahu, ale ty mi pomáhaš, som nepokojný, ale v tebe je pokoj, je vo mne horkosť,
v tebe je však trpezlivosť, nerozumiem tvojim cestám, ale ty vieš, aká je moja cesta.“
(D. Bonhoeffer, ranná modlitba, 1943)
Žalmistovi ide o život, jeho protivníci ho rôznymi útokmi a úkladmi chcú oň pripraviť
a zrejme sú v prevahe. On nie je nebojácny hrdina, má strach, ale má aj nádej, že
jeho Boh je silnejší ako všetci ľudia, že môže k nemu volať a spoľahnúť sa na neho.
Preto v deň, keď sa bojí, prosí Boha o zmilovanie sa nad ním a o zásah proti
nepriateľom. V druhej časti nastáva posun: nádej sa mení na presvedčenie, prosba
na ďakovanie, zoznam útokov a úskokov žalmistových nepriateľov nahradí už len
zmienka o ich ústupe a vystrieda ho zoznam Božich zásahov v prospech žalmistu
a nakoniec strach z utrpenia a smrti vystrieda radostná perspektíva hodnotného
života s Bohom. Celý žalm je tak oslavou Božej všemohúcnosti, spravodlivosti
a láskyplnej opatery. Zároveň je povzbudením a výzvou, aby človek aj v tých
najťažích chvíľach života bral Boha vážne.
Je to hodina strachu a obáv, ktorá sa viackrát spomína v tomto žalme. „To, čo je
najstrašnejšie, nie je nejaká kozmická realita, ale krutosť a násilnosť človeka.“
(A.Schokel). Krutosť a násilie, ktoré ešte aj dnes nás nechávajú v údive: ako je
možné, aby sa „človek“ takto správal?… Ale pre modliaceho sa tu je Božia útecha:
„toto viem: že Boh je tu pre mňa“, stojí na mojej strane (v.10). Aké je silné a účinné to
„ja viem“! „Čo mi môže spraviť človek?“ (v.12). Ak je Pán s nami – hovorí sv. Pavol –
kto bude proti nám? Nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky… (R.Tuffariello)
Boh pozná človeka s jeho životným kontextom. Aj Ježiš povzbudzoval svojich
učeníkov: „Boh pozná, Boh sa postrará“ (Lk 2,4-7).
„Len čo inštinkt obráti zmysly, len čo ako sladká vôňa pôžitku nás prenikne svojou
lákavou vôňou, hneď kričíme: V Boha dôverujem, nebudem sa báť toho, čo mi môže
spôsobiť telo.“ (Hieronym, XXII list Eustochiovi)
„Ak chceš, aby sa tvoji nepriatelia, obrátili, modli sa bez prestania.“ (Origenes)
„Svetlom žijúcich je Kristus, ktorý osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na
svet.“ (Euzébius)

WordPress Video Lightbox Plugin