Žalm 60 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 60 2. časť: Boh s nami už nekráča?

„Táto národná sťažnosť, ktorá nemá ľahkú interpretáciu, má v strede (v.8-10) Boží
vstup, ktorý je ponúknutý ako opora viery v to, že príde nový osloboditeľ. Poetický
pohyb tohto žalmu je teda dvojaký. Na jednej strane je tu imperatív v 10 verši, ktorý
nás mätie: „Odvrhol si nás a rozohnal… odmietol nás a nejdeš už s našimi vojskami!“
(v.3.12). Sme v čase, ktorý je tragický pre hebrejský národ, Izrael je v agónii. Krik,
ktorý je adresovaný Bohu, je posledným zdrojom v súžení. Zdá sa, že tu prichádza
druhá dimenzia zvolania a to je tá naplnená nádejou. Zakladá sa na starovekom
zjavení, v ktorom sa JHWH predstavoval ako Pán celej Palestíny. Aj tradiční
nepriatelia Izraela boli u jeho nôh: Moab s Mŕtvym morom, ktorý je prítomný v jeho
teritóriu bol Božou nádržou, na Edom kladie svoje sandále v typickom geste víťaza
a nad Filištínskom znie jeho víťazné hurá víťazstva. S touto nádejou má Izrael
pokračovať v boji. Vo verši 11 sa zrejme dáva konkrétne usmernenie: zvyšok Božej
armády sa má utiekať do „opevnenej veže“, do silnej pevnosti v južnej púšti Edomu
a pripraviť sa znova do boja.“ (G.F.Ravasi, D.M.Turoldo)
„Veľakrát v žalmoch nám je potvrdené, že keď sme v ťažkostiach, naša jediná pomoc
nám príde od Pána a nič nám nepomáha ľudská posila.
Žalmista je pozvaný dôverovať nie v človeka, ale v Boha a od neho žiadať pomoc, tú
skutočnú, ktorá nás môže dvihnúť z pádu, tú, ktorá nás môže vyliečiť z bolesti, tú,
ktorá nám môže utrieť slzy. A keď sa obraciame k Bohu, máme od neho stále
konkrétnu odpoveď, ktorá je často prekvapujúca. Áno, pretože Boh nám pomáha a je
prítomný aj cez ľudskú pomoc, ktorú premieňa zo „zbytočnej“ na „efektívnu“: jeho
milosť a jeho sila sú také, že nás môžu spraviť jeho nástrojmi, ktoré uschopňuje
prinášať pomoc všade, kde je to potrebné.
Ako jeho spolupracovníci sme pozvaní pomáhať druhým a toto nám je umožnené nie
kvôli našim zásluhám, ale vďaka sile, ktorá pochádza od neho.“ (Nicola Tedoldi)

WordPress Video Lightbox Plugin