Žalm 62 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 62 2. časť: Boh je moja sila

„Spása a nádej sú v hĺbke synonymá, v tom zmysle, že „sú konkrétne tou
istou realitou, ktorá má dva uhly pohľadu, zo strany Boha (prisľúbená
spása) a zo strany človeka (nádej spásy)“ (G.F.Ravasi, Kniha žalmov, 1983)
Veľmi špecifické vyjadrenie „nájsť odpočinok v Bohu“, ktoré by sa mohlo
doslova preložiť aj ako „byť v tichu s Bohom“. „Moja duša očakáva v tichosti
iba Pána, pretože je to On, z ktorého pramení moja nádej“, tak nám hovorí
jeden hebrejský preklad (Tikkun Tehillim, Mose Levy, 2OO8). „Je vzývaním
– hovorí Ravasi – tichého odovzdania sa dieťaťa do náručia matky (žalm
131), je to ticho stáť pred Bohom a očakávať bez hnevu kvôli tomu, kto ho
spôsobil (žalm 37), iné ticho je však to ustrnulé a takmer beznádejné zo
strany Jóba (2,13)“ alebo zo strany modliaceho sa v žalme 39, ktorý tvrdí
„Ako nemý som bol ticho, mlčal som bez toho, aby som z toho mal dobre,
dokonca moja bolesť narástla“ (v.2 – 3). Ticho, inými slovami nie je vždy
dramatické: môže byť aj neverbálnym vyjadrením oslavy Boha, jasného
očakávania, plného dôvery a nádeje zo strany veriaceho.

WordPress Video Lightbox Plugin