Žalm 65

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 65

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione;
tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.
Ty vypočúvaš modlitby,
k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.
A hoci nad nami víťazia naše neprávosti,
ty nám ich odpúšťaš.
Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe,
prebývať bude v tvojich sieňach.
Naplní nás blahobyt tvojho domu
a svätosť tvojho chrámu.
Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása,
nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.
Vrchy upevňuješ svojou mocou,
opásaný silou.
Tíšiš hukot mora, hukot jeho vĺn
aj nepokoje národov.
Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami,
radosťou napĺňaš končiny východu i západu.
Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu,
zveľaďuješ jej bohatstvo.
Božia rieka je plná vody;
ľuďom pripravuješ zrno.
Takto sa staráš o zem:
zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy,
skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.
Rok korunuješ svojou dobrotou,
kade prejdeš, všade je hojnosť.
Pašienky púšte vlaha zarosí
a pahorky sa opášu plesaním.
Čriedami oviec sa lúky pokryjú
a zrnom budú oplývať doliny;
ozývať sa budú jasotom a spevom.

Komentár

Dávid nikdy neprestal Boha chváliť, ešte aj v čase hladomoru očakával svoju spásu. Boh je jediným a jedinečným cieľom oslavy. On je dobrý, veľký, všemohúci, láskavý. Bohu patrí nevýslovná chvála, ktorá presahuje slová. Božia trvalá prítomnosť v chráme – jeho vernosť, blahosklonnosť a otvorenosť per ľudské potreby – počuje, vypočuje odpúšťa – jeho večné milosrdenstvo. Boh vypočuje modlitby až vtedy, keď človek obmäkčí svoje (tvrdé a necitlivé) srdce. „Víťazia nad nami naše neprávosti“ toto nás privádza až k beznádeji a tu prichádza nelogická odpoveď Boha, ktorý prekrýva ľudské previnenia, vyslobodzuje človeka od smrti, uzdravuje ho, umožňuje mu byť vo svojej blízkosti. Odpustenie je vždy darom od Boha.

Dobrodenia Božieho domu sú duchovné požehnanie, milosť, oslobodenie, odpustenie. Svätosť a blahobyt chrámu, je to dom svätosti, načerpania a najmä Božej krásy a svätosti. „Pane daj nám hojnosť svätosti, ktorá prúdi z tvojho chrámu. Prosíme nehľaď na to, že nie sme hodní toľkej štedrosti.“

Boh je zdrojom a darcom spásy. Ponúka istotu, to značí cítiť sa bezpečne a bezstarostne. Dôvodom tohto je „spočinúť na niekom, niečom.“ Boh je zdrojom a garantom istoty, On je tým základom, na ktorom môžeme spočinúť, pretože On koná hrôzu vzbudzujúce skutky. Jeho brána pokánia je však otvorená navždy. Bázeň a oslava sú správnou reakciou na Božie skutky.

Trvalá Božia starostlivosť prináša úrodnosť a bohatstvo krajiny. Toto je dôvodom Božej oslavy. Božie dielo prekonáva všetky ľudské výkony a schopnosti. Chválospev je výzvou pre kresťanov, aby obdivovali zem s nádhernými dolinami, lúkami, rastlinami a objavili stvoriteľskú ruku Nebeského Otca a aby sa aktívne zúčastňovali na zveľadení zeme.

WordPress Video Lightbox Plugin