Žalm 66 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 66 2. časť:

Boh je predstavený ako autor a činiteľ skúšky, keď sa opisuje ako ten, ktorý
privádza a spôsobuje ťažkosť. Je autorom skúšky v tom zmysle, že kladie na
ľudí bremeno, skúšku, ťažkosť. Veľkosť okúseného poníženia sa ešte viac
stupňuje: ľudia (nepriatelia) jazdiaci po hlavách znamenaj nielen poníženie,
ale aj priame ohrozenie fyzickej existencie.
„Trápenie je prirovnané k ohňu a vode, lebo ako oheň spaľuje a pohlcuje
a ako voda zaplavuje a zmývaa, tak aj trápenia vo vyhnanstve mali pohltiť
Izrael a vymazať jeho meno, ale my ideme s Božou pomocou cez ne vo
vyhnanstve a neskončili sme napriek plameňom mučenia a záplave útlaku
sme to prežili“ (Radak).
Výraz hojnosť poukazuje na Boha, ktorý je jej zdrojom. Pomáha pochopiť
zmysel prežitého utrpenia, ktoré nie je konečné. Takisto potvrdzuje úvodné
uistenie o Bohu, ktorý chráni ľudí aj v ťažkostiach.
„Boh nás zo všetkého tohto trápenia zachránil a nedovolil, aby nám niekto
uškodil, až kým nás znova nevyviedol na miesto oddychu.“ (Teodor
z Mopsuestie)
„Celopalom sa nazýva taká obeta, ktorá celá zhorí. A týmto celopalom má
byť duša očistená od hriechov. Takéto celopaly sú teda obety, ktoré dávame
Bohu z vnútra čistého srdca, t. j. čistú vieru a skutky viery.“ (Kassiodor)
Sľuby v žaltári možno chápať už v ich hlbšom význame ako vyjadrenie
istoty, že Boh modlitbu už vypočul.
Súženie môže byť fyzická a následne i pocitová úzkosť. Je to moment, keď
ľudia sú osobitne otvorení a volajú k Bohu o pomoc (Ž 4,2, Ž 18,7, Ž 106,4, Ž
107, 6.13.19.28).
Boh koná mocné skutky. A tieto sú vykonané v prospech celého človeka.
„Boh pre moju dušu vytvoril neobmedzené duchovné zdroje.“ (Feuer)
Boh nezamieta modlitbu a nedníma milosrdenstvo. Milosrdenstvo vyjadruje
skutočnosť, že Boh sa obracia k ľuďom: počuje a vidí ich trápenia (Ž 31,8, Ž
52,9-10, Ž 59,11, Ž 69,14.17, Ž 119, 149, Ž 138,2-3, Ž 143,2)
„Aj keď ma Boh sužoval a moje srdce omdlievalo v agónii, naďalej mi dvíhal
ducha a vnukal mi modlitbu.“ (Kli Chemda) „Touto inšpiráciou bola
jedinečná verná láska, krorú mi Boh preukázal.“ (Ibn Ezra)

WordPress Video Lightbox Plugin