Žalm 66

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 66

Jasaj Bohu, celá zem;
hrajte a spievajte na slávu jeho mena,
vzdávajte mu chválu.
Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela.
Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.
Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva,
nech ospevuje tvoje meno.“
Poďte a pozrite na Božie diela;
úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.
More premieňa na suchú zem,
rieku možno prejsť suchou nohou;
preto sa tešíme z neho.
Svojou mocou panuje naveky,
očami pozoruje národy;
aby sa buriči nevypínali.
Velebte, národy, nášho Boha
a rozhlasujte jeho chválu;
on dal život našej duši
a chráni naše nohy pred pádom.
Veď ty, Bože, si nás vyskúšal,
pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.
Voviedol si nás do osídla,
na plecia si nám naložil súženia.
Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách;
prešli sme cez oheň a cez vodu,
ale napokon si nám dal pookriať.

II

Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami,
splním ti sľuby
ktoré ti zložili moje pery
a moje ústa vyriekli, keď som bol v súžení.
Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance,
obetujem ti býčky a kozliatka.
Poďte sem a počúvajte,
všetci ctitelia Boží,
vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.
Moje ústa ho vzývali
a môj jazyk velebil.
Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť,
Pán by ma nevyslyšal.
Ale Boh ma vyslyšal,
všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.
Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu
a neodňal mi svoje milosrdenstvo.

Komentár

Dejiny vyvoleného národa sú obsiahnuté v tomto žalme vo svojom dvojitom aspekte pokušenia a milosti, skúšky a zázračného Božieho vstupu, vyvolenia a pokračujúceho očisťovania. Ale pozvanie chváliť Boha sa obracia na celú zem za dobrodenia darované vyvolenému národu, znamená to, že tieto dejiny majú univerzálny charakter: je to zjavenie pre všetky národy zeme. Oslava Boha, ku ktorej sú opakovane vyzývaní jej obyvatelia sa má diať vo forme spevu a hudby. „Poďte a pozrite“- toto je výzva na oslavu Boha a vďačnosť za jeho skutky. Božia činnosť však nie je jednorazovým zásahom, ale trvalou vládou. Boh znova dáva hojnosť a sýtosť, toto je základná skúsenosť Izraelského národa. Vždy znovu okusuje Božiu záchrannú ruku, keď ho vyvádza z otroctva na slobodu.

Napriek Božím skutkom človek vníma a prežíva aj vlastnú slabosť. Zloba, ktorá sídli v jeho srdci a ovplyvňuje jeho zmýšľanie, rozhodovanie a konanie ho od Boha vzďaľuje a narúša komunikáciu. Text svedčí o ľudskom vedomí, ako aj o jeho bytostnej slabosti. Človek si uvedomuje, že môže mať v srdci neprávosť. Boh je však stále pozorný voči človeku a odpovedá na jeho vrúcnu modlitbu, to je aj dôvodom na jeho oslavu. Oslava Boha je najzakladnejším postojom človeka voči Bohu a najhlavnejším cieľom života každého človeka i tvora.

Boh sa stará o to, aby človek zvládol také veci, na ktoré v rámci svojich možností nemá sily.

Tento žalm nás učí kontemplovať rozličné formy Božej prítomnosti vo vlastnom živote a v jednotlivých udalostiach. Je pre nás dôležité mať povedomie, že náš život sa odohráva pod starostlivým Božím pohľadom. Porov: 1Pt 1, 3.6-7, Jak 1 ,3, 1Jn 3,14, Kol 2,6-7, 2Kor 4, 10.14-17.

WordPress Video Lightbox Plugin