Žalm 67 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 67 2. časť: komentár

Prosba o požehnanie je často obsiahnutá v prosbách, ktoré sa obracajú
priamo na Boha (Ž 5,13, Ž 28,9, Ž 29,11, Ž 109,28). Požehnanie ľudí zo
strany Boha sa chápalo ako poskytnutie plodnosti, bohatstva, hojnosti,
vznešenosti, životnej sily a plnosti (Ž 45,2,Ž 107,38, Ž 147,13). Boh
podporuje život jednotlivca i spoločenstva a koná v ich prospech. On
obdarúva osoby i veci šťastím a prosperitou (Ž 5,13, Ž 132,15), jeho dary sú
trvalé a zabezpečujú všetko potrebné pre každodenný život. Tým sa znova
prejavuje Božia stvoriteľská moc.
Čo znamená, že Pánova tvár má žiariť nad nami? Od Pána žiadame, aby nám
zažiarila jeho tvár nie preto, že by ju pred nami chcel skrývať a nechcel nám
ju ukázať, ale preto, aby nám otvoril oči pre veci, ktoré sme doteraz
nevideli. Iné vysvetlenie je: touto prosbou žiadame Boha, aby do nás vtlačil
svoj obraz. (Augustín).
Augustín sa pýta: Akú urodu má žalmista na mysli? Skôr než zem vydala
svoje plody, musela byť najprv zúrodnená dažďom. Tento dážď na ňu Boh
zoslal vtedy, keď Ježiš ohlasoval evanjelium a to sa ujímalo v srdciach ľudí.
Augustín to objasňuje na príklade hriešnice, ktorá umývala Ježišovi nohy
svojimi slzami (Lk 7,37-38). Tu sa ukázalo, ako zem vydala svoj plod, ovocie
evanjelia. Pán túto zem polial dažďom, ktorý vychádzal z jeho úst, a to isté
sa dialo cez apoštolov, ktorých Kristus poslal ohlasovať pravdu. Vtedy zem
vydala svoje plody v ešte väčšej hojnosti a teraz táto úroda napĺňa celú zem
(Augustín).
Ideálny stav sveta a stvorenia, ktorý sa prejavuje darom úrody (7a),
poukazuje na väčšie požehnanie, ktoré Boh darúva pri uskutočňovaní
svojho spásonosného diela. Veci dočasné sa stávajú prísľubom večnosti
a úroda, ktorú zem vydala, je znamením nádeje a nového začiatku a teda aj
nového požehnania, o ktoré sa znovu opakovane prosí.
„Boh nás požehnáva v mene Ježiša Krista, ktorý naplnil celú zem
adoptívnymi spoludedičmi jeho kráľovstva.“ (Augustín)
Požehnanie od Boha vzbudzuje bázeň. Bázeň pred Bohom je základným
prejavom nábožnosti a prislušnosti k Bohu. Je skutočnou múdrosťou, lebo
je prvým krokom po správnej ceste (Ž 111,10).

WordPress Video Lightbox Plugin