Žalm 67

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 67

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
aby sa tvoja cesta stala známou na zemi
a tvoja spása medzi všetkými národmi.
Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.
Nech sa tešia a jasajú národy,
že spravodlivo súdiš ľudí
a spravuješ národy na zemi.
Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.
Zem vydala svoj plod;
nech nás požehná Boh, náš Boh;
nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

Komentár

Verše 1-4 hudobníckymi pokynmi zodpovedajú štyrom ríšam: minerálnej, rastlinnej, živočíšnej a ľudskej. 49 slov žalmu v siedmych veršoch zodpovedá 49 dňom, siedmym týždňom, počas ktorých Izraeliti putovali z Egypta k vrchu Sinaj. Tam dostali Tóru a táto udalosť sa každoročne slávy na Sviatok Týždňov. Každý z týchto dní vstúpil Izrael do ďalšej zo 49 brán múdrosti. 7 veršov symbolizuje aj 7 ramien svietnika, ktoré sú pre Izrael zdrojom poučenia. Tento žalm je adaptáciou Áronovského (kňazského) požehnania z Nm 6, 24-26 „Buď nám milostivý, hoci si to nezaslúžime, žehnaj nás plodnosťou, lebo útlak vyhnanstva preriedil naše rady.“

Duša, ktorá vie povedať: „Pán dal, Pán vzal“ bude obdarená dažďom Pánovho požehnania a prinesie ovocie (sv. Augustin). „Keď nás Boh požehnáva, rastieme, a keď my dobrorečíme Bohu, tiež rastieme.“ (sv. Augustin). My sme len robotníkmi na jeho žatve. Pracujeme výlučne vďaka sile a milosti, ktorá nám bola darovaná. Bez Boha sme ako vyprahnutá zem.

Treba Boha prosiť, aby nám pomohol spoznať cestu, po ktorej máme kráčať. Túto cestu však nemôžeme spoznať sami.

Oslava Boha smeruje na verejnosť a rozširuje sa až k cudzím národom. Dôvodom našej radosti má byť toto: „tí, ktorí vyznávajú hriechy, sa podrobujú milosrdnému sudcovi, ktorý vie liečiť srdcia pokorných“ (Kassiodor). Pretože ten, komu sa vyznávame, je dobrý, On uzdravuje, keď sa pred ním človek vyzná zo svojich hriechov.

Požehnanie Božie vzbudzuje bázeň. Táto je pred Bohom základným prejavom nábožnosti a príslušnosti k Bohu. Vyjadruje uznanie Božej vznešenosti a nadvlády a zároveň dôveru v jeho pomoc. Je skutočnou múdrosťou, lebo je prvým krokom po správnej ceste. Žalm 67 získava hodnotu prorockej predpovede a vzťahuje sa na budúcnosť, v ktorej sa ideálny obraz má naplniť.

WordPress Video Lightbox Plugin