Žalm 68 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár:

Úvodné prelúdium žalmu hovorí o Božom majestáte: spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Sú ako dym, ktorý sa stráca, ako svieca, ktorej vosk sa spaľuje. Sú to výstižné prirovnannia, ktoré však nehovoria o tom, že hriešnici odchádzajú do ničoty, ale že Boh a hriechy hriešnikov nemajú nič spoločné, vylučujú sa. U Boha nejestvuje nijaký kompromis s hriechom. Naopak spravodliví zostávajú v Božej prítomnosti, pretože majú svoj život postavený na spoločenstve s Bohom.

Božia prítomnosť v dejinách je zárukou, že Boh je prítomný aj v udalostiach, ktoré sa odohrávajú v autorovej prítomnosti.

Do opisu absolútnej Božej moci vstupuje oslava Boha, ktorý sa stará ako otec o svoje deti či orol o svoje mláďatá. Boh je pánom nielen na vrchoch Bášanu, ale aj hlbočinách mora, teda v kraji smrti. Jeho moc je silnejšia ako smrť. On suverénne víťazí aj nad vojvodcami, ktorí si zvolili cestu hriechu. On je Boh, ktorý prináša spásu.

„Božie riadenie dejín urýchli zánik zla, ktoré je len dočasné. Páchatelia zahynú, lebo prirodzenosť zla je pominuteľná, chýba jej trvácnosť“ (Hirsch).

„Podobne ako sa rozpúšťa vosk pred ohňom a mäkne, pričom nestráca svoju prirodzenú podstatu, tak aj hriešnici nech nezhynú, ale nech zanechajú tvrdošijnosť svojho srdca a obrátia sa k pokániu a budú spasení“ (Hieronym).

Bernard z Clairvaux používa v.3, aby opísa obraz ohňa vnútornej skúšky, ktorý vo vnútri človeka roztopí všetko a zostane iba to, čo je trvalé a hodnotné. Úlohou ohňa je roztaviť to, čo spôsobuje, že „oko srdca človeka“ je zastreté, v zmätku a nevidí lúče Boha, ktorého Bernard nazýva Slnkom.

„Tešiť sa“, „plesať“ a „veseliť sa“: táto kumulácia slov s podobným významom slúži na zvýraznenie stavu skutočnej, nefalšovanej, možno až nespútanej radosti, ktorá takto tvorí úplný protiklad k obrazu hynúcich bezbožných. „Krátkodobé radosti z materiálnych pôžitkov zanechávajú v srdci nakoniec len prázdnotu, ale duchovná radosť zo služby Bohu spôsobuje trvalú veselosť“ (Bina Leittim).

„Ako jazdec ovláda svojho koňa, tak Boh usmerňuje pohyb spomenutých výšin… Cieľom prirovnania je priblížiť, ako pevne Boh usmerňuje dianie vo svete“ (Radak). „Boh nežiada veľké prejavy priazne, ale chce nasledovné:pripravte cestu tomu, čo vystúpil na západ – Pán je jeho meno… Žiada od ľudí, aby namiesto odporu s ním spolupracovali a urobli mu cestu“ (Teodor z Mopsuestie).

 

WordPress Video Lightbox Plugin