Žalm 68 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár:

Autorom víťazstva Izraelitov je Boh. On rozohnal nepriateľských kráľov, on koná nečakané zázraky, ktorých symbolom je zasnežený Selmon.

„Keď Boh zošle spásu, Židia zahalení do tmavého tieňa smútku, budú osvetlení žiarivou radosťou“ (Feuer).

Vrch Bášan sa pre žalmistu stáva symbolom toho, čo je momentálne mocné, bohaté, sebestačné, povýšené. Hoci vrch Sinaj leží v neúrodnej a vyprahnutej púšťi, aj on bol pokladaný za Bášan, t.j. za žírny a výnimočný vrch, lebo naň zostúpil svätý Duch a bol označený ako „Boži“/božský vrch… Boh si vybral Sinaj, práve preto, že bol najnižším a najnedôležitejším vrchom, aby nás naučil, že poznanie Tóry môže získať len pokorný učenec, ktorý za svoje vedomosti nehľadá uznanie“ (Feuer).

Napriek tomu, že Sion sa nemôže pochváliť svojimi končiarmi, úrodnosťou okolitého kraja, Pán Boh Izraela, si ho vyvolil a pre jeho ľud je zdrojom trvalého požehnania. Jeho prebývanie je trvalé, „navždy“.

Bernard z Clairvaux použitím v. 17 prirovnáva vrch Sion ku Kristovi. „On je Skala, ktorá sa bez pričinenia človeka uvoľnila a narástla tak, až sa stala ohromným vrchom, pretože on vyzdvihnutý od zeme, všetko pritiahol k sebe.“ Ďalej dodáva, že vrch, ktorý si Boh vybral za svoj príbytok, je naozaj žírny a úrodný, pretože Boh ho pomazal olejom radosti a uprednostnil ho pred jeho priateľmi. Je vrchom nebeských vôní, vrchom duchovných darov, ktorý nedostáva ducha podľa miery, ale prijíma plnosť milostí.

Opisuje sa tu sprievod plný nadšenia. Z jeho čela zaznieval zaiste oduševnený spev, dopĺňaný, prípadne prerušovaný rytmickým bubnovaní a hudbou.

Týmto „prameňom Izraela“ (potomci Izraela) z jeho „zhromaždení“ by potom mohli byť jednak služobníci svätyne na Sione, ktorí tvorili prvotné „zhromaždenie“ izraelského ľudu, teda jeho „prameň“, ale týmto „prameňom“ by v omnoho širšom zmysle mohli byť všetci tí, ktorí sa nechali strhnúť „prúdom“ nadšenej oslavy Boha Izraela.

„Na zhromaždeniach dobrorečte Bohu, môjmu Pánovi z prameňa (ľudského života, t.j. z lona) Izraela“ (Feuer).

„Sme opustení, vyľakaní ľudia, ktorí potrebujú ochranu a potravu. Vieme, že sme bezbranní proti ublíženiu. Túžime po niekom väčšom a silnejšom, kto by stál medzi nami a akýmkoľvek ublížením: prahneme po niekom, kto bude lepšie a láskavejšie sýtiť naše srdce. Tento žalm popisuje Boha ako Otca, ktorý sa o nás ako Otec stará.“ (Pláč duše, s.234)

WordPress Video Lightbox Plugin