Žalm 71 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár:

Žalmista veľmi výrazne vyjadruje svoje chápanie Pána ako toho, kto poskytuje bezpečie a ochranu, keď vyslovuje na jeho adresu vyznanie ty si bol moje pevné útočisko. Minulosť, ktorú žalmista opisuje, bola preňho zdrojom nádeje a dôvery v Boha. A práve túto minulosť dáva do kontrastu s aktuálnou situáciou, v ktorej prosí Boha o pomoc. Vďaka Božej intervencii mohla byť jeho samotná existencia pokladaná za zázrak, istý znak toho, že Pán je jeho útočišťom. „Ak je niekto znechutený a pochybuje, či dokáže napraviť svoje hriechy, povzbudzujeme ho slovami: pouč sa od Dávida, ktorý urobil chybu a zvyšok svojho života strávil intenzívnym a úprimným pokánim“ (Tehillot Hašem).

„Blažený je ten, kto ovláda svoj sklon ako muž“ (Rabín Jošua ben Levi). „Pokánie je chvályhodné robiť, kým je muž pri plnej sile. Podrobiť si vášne mladosti je znakom ozajstného pokánia. O čom to svedčí, ak niekto odkladá pokánie tak dlho, kým nie je slabý, nemohúci a bez pokušení? Dávid zažil Absolónovu vzburu, ktorá ho priviedla k pokániu za minulé hriechy až v starobe“ (Feuer). „Staroba je obdobím, keď musíme pripustiť svoju slabosť a obmedzenosť fyzických síl. Vedomie vlastnej slabosti nás vedie k pokore a k uznaniu svojej závislosti od Boha. Ježiš na kríži a jeho slabosť nám tak dáva lekciu, ako byť trpezliví, keď nás urážajú, a ako hľadať silu v Bohu, nie v sebe, aby sme tak ako Kristus dosiahli konečné víťazstvo“ (Augustín). Bernard z Clairvaux tu hovorí o svojej osobnej skúsenosti. Bola mu odňatá sila, aby sa naučil, že rozvoj a udržiavanie jeho života nie je v jeho, ale v Stvoriteľových rukách, podobne ako látka v rukách tkáča. Boh môže v tej istej chvíli vziať, čo dal, no nikdy nenechá človeka bez pomoci. „Moja sila však, i keď sa zmenšila, nezmizla. Okrem toho Bernard odhalil skutočnosť, že sila sa zdokonaľuje v slabosti.

„Ježišov výkrik na kríži bol však zároveň aj naším hlasom, hlasom našej starej prirodzenosti, ktorá bola ukrižovaná spolu s Kristom“ (Augustín).“ Žalmista, keďže vedel, že musí znášať utrpenie, modlí sa, aby ho Pán obdaril potrebnou trpezlivosťou. Človek, ktorému Pán pomáha, neochabuje tvárou v tvár zármutku, ktoré mu spôsoboje zlo. Čím viac ho ťaží bremeno utrpenia, tým viac ho pozdvihuje nádej, že Boh mu pomôže“ (Kassiodor). 

Od verša 14 sa modlitba zameriava na budúce konanie žalmistu. Predovšetkým hovorí o jeho očakávaní a oslave Boha. Žalmista bude čakať na Božiu podporu, o ktorú predtým požiadal, pričom je odhodlaný živiť takýto postoj neustále, neprestane ani v budúcnosti, resp. stane sa ešte intenzívnejším. „Človek má chváliť Boha neprestajne, bez ohľadu na to, či zažíva časy prosperity alebo utrpenia… Chvála, o ktorej hovorí tento verš je predovšetkým vzdávaním vďaky Bohu za to, že nám Ježiš svojim zmŕtvychvstaním získal večný život“ (Augustín).

„Keď žalmista vychádza do boja proti svojim nepriateľom, nespolieha sa na ľudské sily a schopnosti, ale dôveru vkladá do Božej moci“ (Radak). „Keď potom zvíťazí, nijakú slávu nepripisuje sebe, ale hovorí iba o Božej spravodlivosti, ktorá patrí iba jemu“ (Meiri). 

Vo v. 17-18 žalmista opätovne zahŕňa svojím pohľadom celý svoj život – od mladosti cez prítomnosť až po starobu. Hovorí o tom, že bol Bohom poučený, a tak až doteraz ohlasuje jeho divy. Prosí, aby ho Boh neopustil, aby mohol aj naďalej – až do šedivého veku – pokračovať vo svojej činnosti oznamovania Božieho konania, v ktorom sa prejavuje Pánova moc. „Posilnená, upevnená viera pomohla Dávidovi postaviť sa zoči-voči nepriazni života“ (Chaza Cion). Žalmista, ktorý sa v odpovedi na nepretržité trvanie pri ňom zameriava na ohlasovanie jeho „ramena“ a moci, prinesie nasledujúcim generáciam svedectvo o mohutnom Bohu, ktorý je absolútnym Pánom nad celým svetom a je schopný zachrániť v súžení. Boh je charakterizovaný ako ten, kto koná veľké veci a je jedinečný. Pán je aj ten, kto dopustil na žalmistu veľké súženie a zároveň je schopný prinavrátiť mu život. Nikto nie je ako Pán. „Úprimnému kajúcnikovi Boh dožičí príležitosť začať odznova“ (Feuer).  „Bohu, ktorý stvoril všetko, nebo i zem sa nič nevyrovná, a predsa prví ľudia vo svojej nerozumnosti počúvli hlas hada, ktorý im našepkával: ochutnajte z ovocia a budete ako Boh. Keďže sa chceli vyrovnať Bohu a odmietli šťastný život pod jeho vládou, stali sa zajatcami zvodcu. Boh nás ale pozýva, aby sme sa mu podobali. Veď nás stvoril na svoj obraz a podobu. Akým spôsobom sa mu teda máme podobať? Odpoveď nájdeme v slovách evanjelia: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých (Mt 5,44-45). Preto každý, kto praje dobro svojmu nepriateľovi, je podobný Bohu, veď tak činí z poslušnosti voči nemu a nie z vlastnej pýchy“ (Augustín).

Ten istý Boh, ktorý zapríčinil veľmi ťažké položenie žalmistu (jednotlivca alebo komunity), je v presvedčení modliaceho sa tým, kto je schopný situáciu úplne zmeniť, akokoľvek nereálnym by sa to mohlo zdať. Žalmista predstavuje túto zmenu ako návrat k životu. Podobne ako kedysi Boh zachránil modliaceho sa z lona matky, a tým mu daroval život, tak aj teraz je schopný mu tento život v celej jeho plnosti prinavrátiť. Pánovo konanie v minulosti dáva modliacemu sa nádej na podobné Božie nadprirodzené zásahy v jeho aktuálnej situácii. „Od vyhnanstva k vykúpeniu“ (Hirsch).

„Znovu ma potešil“ Toto neznačí efekt slovného povzbudenia, ale vždy to opisuje dôsledok Pánovho činu, ktorý premieňa situáciu súženia. 

Nielen pery žalmistu budú jasať, ale aj jeho duša, teda celé jeho „ja“, všetko, čo ho tvorí. Hudobné nástroje, ktoré sa spomínajú, predstavujú nástroje, ktoré žalmista používa pri spievaní žalmov: bubon, píšťala, harfa a lýra a podobne. Tým chce povedať, že všetkými možnými prostriedkami bude Pána prosiť o jeho pomoc a za všetko mu vzdávať vďaku.

Záverečné verše modlitby charakterizujú silné presvedčenie, že záchrana, ktorú žalmista žiada od Boha, je istá.

WordPress Video Lightbox Plugin