Žalm 74 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár Žalm 74 2. časť: Prečo?

Žalm sa začína výčitkami Bohu, ktorý zjavne prestal pôsobiť so všetkou starostlivosťou opísanou v Ž 23. Prvé sloveso zamietol/zavrhol naznačuje minulosť zavrhnutia, zatiaľ čo druhé sloveso zahorel vyjadruje neurčitosť ukončenia Božieho zavrhnutia. „Žalm 74 je jedným z tých, ktoré opisujú utrpenie Izraela a stratu Božej priazne“ (Radak).

Už vo v. 1 vidieť paradox Božieho postoja voči ovciam, ktoré nielenže opúšťa a ponecháva napospas nepriateľovi, ale dokonca sa proti ním obracia s hnevom a tak ich odvrhuje od seba.

Vo v. 2 čítame „pamätaj“, ide tu o dôrazné pripomenutie Bohu, že má voči Izraelu trvalý záväzok, pretože si ho od počiatku získal a vyslobodil. „Žalmista prosí, aby si Boh spomenul najmä na tri skutočnosti, ktoré poukazujú na to, že Izrael je vyvoleným národom, a preto by mal byť vyslobodený. Prvou je, že Izrael je predovšetkým zmyslom celého stvorenia. Toto jeho prvoradé postavenie sa prejavilo, keď si Boh vyvolil patriarchov a dvanásť izraelských kmeňov, aby ho vo svete reprezentovali“ (Malbim) „Druhá skutočnosť, na ktorú si Boh má spomenúť, je vyslobodenie Izraela z Egypta, ktorým Boh získal pre seba ľud ako vlastníctvo. Žalmista prosí o záchranu z terajšieho vyhnanstva na základe minulej, podobnej skúsenosti“ (Maharam Markado). „Treťou skutočnosťou je vrch Sion, miesto Božieho chrámu, z ktorého niekdajšej slávy ostali len rozvaliny. Žalmista prosí, aby si Boh spomenul, ako tam prebýval jeho svätý Duch, a aby sa tam znova vrátil“ (Radak).

Bezradné zhromaždenie vyzýva Boha, aby sa na vlastné oči prišiel presvedčiť, ako dopadol jeho príbytok na vrchu Sion, ktorý sa výslovne spomína v predošlom verši. V tejto výzve je implicitná žaloba voči Bohu, že svoje dedičstvo opustil a vo svojom chráme už viac nebýva. „Nepriateľ nechcel zničiť len múry chrámu, jeho architektúru, ale aj jeho jedinečnú svätosť, svätyňu. Rímski utláčatelia chceli odtrhnúť Izrael od zdrojov jeho svätosti, preto zakazovali štúdium Tóry a zachovávanie jej predpisov“ (Sforno). Plieniace hordy nebrali ohľad na svätosť miesta, ale počínali si suverénne ako víťazi, vrhajúci sa s pokrikom na svoju korisť. „Títus pri ničení svätyne mečom dobodal chrámovú oponu. Keď z nej začala tiecť krv, pochopil to ako znak, že usmrtil samotného Boha. V skutočnosti bola krv znakom pre Izrael, že Boh pre ich tragické položenie trpí“ (Talmud). Nepriatelia ťali hlava-nehlava a nebrali ohľad na svätosť miesta. „Dvojsečné sekery aj kamenárske dláta boli použité vo verši 6 preto, aby sa zdôraznilo, že Jeruzalem bol zničený úplne. S použitím týchto dvoch nástrojov rozmlátili ľudské ruky všetky veci, tak malé ako aj veľké. Žalmistov nárek nad skazou Jeruzalema pripomínajú aj slová proroka Jeremiáša v Nár 1,12.14“ (Kassiodor). Dielo skazy dokonali tak, že všetko vzácne cédrové a cyprusové drevo použili na založenie ohňa, ktorý chrám do tla znivočil. Výraz „až po zem“ pripomína pokorenia a úplne zrovnanie svätého miesta so zemou. Skazu tohto miesta však podľa prorokov dopustil sám Boh pre hriechy ľudu ako ich už pri zasväcovaní chrámu vystríhal. „Príbytkom Božieho mena je ľudská myseľ, ktorá sa poškvrňuje, keď v nej namisto božských vecí prebývajú veci pozemské“ (Origenes). Vo v. 9 počujeme  „slová zúfalých Židov, pretože kedykoľvek v dávnych časoch Izraeliti prežívali útlak, či nejakú pohromu, šli za prorokmi a nechali sa nimi na Pánov príkaz usmerňovať v tom, čo majú robiť. Ich tvrdošijnosť ich však viedla k neposlušnosti“ (Kassiodor).

Vo v. 10 počujeme otázky s výkrikmi zúfajúceho ľudu, ktorý musí hľadieť na trvalú spúšť a stále počúvať rev a hukot nepriateľa. „Bože, dokedy budeme nútení počúvať také urážky od arogantných mučiteľov (t.j. od protivníka)?“ (Sforno). „Nepriateľ je ten, kto obviňuje nášho Boha z neschopnosti a tvrí, že nás (Židov) nedokáže vyslobodiť z vyhnanstva“ (Radak). „Prečo odťahuješ svoju ruku?“ Už tretia otázka, v ktorej cítiť kritiku Boha za to, že nedbá. Božia ruka a pravica sú paralelné výrazy s významom ochrany a pomoci. Odtiahnutím alebo úplným stiahnutím Božej ruky človek stráca túto ochranu a stáva sa ľahkou korisťou pre nepriateľov. „Božia ruka tu označuje jeho ľavicu a predstavuje moc, zatiaľ čo pravica naznačuje jeho milosrdenstvo“ (Ibn Ezra). „Žalmista sa potom pýta: Prečo odťahuješ svoju ľavicu, aj svoju pravicu v zmysle: prečo si nepotrestal pustošiaceho nepriateľa, ani si neprejavil milosrdenstvo utláčaným Židom?“ (Alšich). V súvislosti s týmto Augustín hovorí, že tí, ktorí sa obrátia späť k Bohu a spoznajú v ňom svojho Pána a Spasiteľa, budú privedení do stredu jeho lona a uzdravení. „Už vytiahni!“ Zúfalý výkrik žalmistu v zmysle „dosť už“, pretože sa nemôže dočkať najmenšej odpovede na svoje volanie a nevidí nijakú činnosť, ktorou je Boh známy z dejín Izraela.

„Kristus je celý deň urážaný a vysmievaný mnohými nerozumnými ľudˇmi“ ( Augustín).

Ako vidíme podľa posledného verša vo vyjadrení „stále“,  je tu neustále spomínaná nepretržitá nespravodlivosť, páchaná v krajine od času pustošenia chrámu. Žalm sa teda nekončí, ale ako ozvena pokračuje ďalej, kým nedosiahne vypočutie u Boha.

Žalm 74 je dojímavou kompozíciou, v ktorej autor oplakáva spustošenie Jeruzalemského chrámu nepriateľskými vojskami. Prvá časť žalmu sa sústreďuje na opis Božieho dopustenia v chráme. Žalmista hneď na začiatku naznačuje svoje veľké roztrpčenie, keď sa obracia na Boha s určitou výčitkou: Prečo si Bože? Mimoriadne pôsobivá je v tejto prvej téme Ž 74 otázka prečo. Je to vlastne otázka, ktorou sa človek obracia na nesmierny Boží majestát, pričom sa nechce priamo konfrontovať s Bohom. Ide tu o úsilie človeka spoznať zmysel udalostí, na ktoré sa modliaci človek pýtak. Ako odpoveď sa núka niekoľko možností: buď ide o Boží trest za hriechy, alebo je to nástroj vnútorného očisťovania Božieho ľudu s cieľom pripraviť ho na prijatie väčších dobier. Ďalšími možnosťami sú: skúška, nástroj obrátenia, odčinenie za hriechy svoje a hriechy iných, vykupiteľský význam… Svätopisec má len jednu nádej: že Boh zasiahne a obnoví poriadok v stvorení, ktoré je jeho.

WordPress Video Lightbox Plugin