Žalm 75 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 75 komentár 2. časť:

Augustín obrazne vzťahuje toto víno na dve postavy z evanjelia: na farizeja a mýtnika. Kalich s vínom Augustín pripodobňuje k Starému a Novému zákonu. Všetky príkazy SZ tvoria víno, ale telesné znaky postupne klesajú na dno kalicha, aby mohlo byť vyliate čisté víno, t.j. duchovný zmysel Zákona.

Meditácia tohto žalmu nám necháva vážne napomenutie: „nepovyšujte sa…nedvíhajte hlavu proti nebu“ (verš 5-6). neodporujme Bohu našou pýchou, pretože On „zhodil mocnárov z trónov a povýšil ponížených“ (Lk 1,52). Predmetom Božieho súdu je teda arogancia a samochvála svojvoľníkov, pretože znevažujú Boha a tých, čo si ho ctia (porov. Ž 74,4.10.18.22, Iz 33). 

Každý hriech je prejavom pýchy proti Pánovi. On je dobrý a spravodlivý a trpezlivý, ale je aj spravodlivý a bude súdiť v pravom čase každé naše konanie. Nezneužívajme jeho dobrotu, ale buďme si vedomí toho, že každý z nás máme byť pripravení zložiť účty nášho života, pretože nič neuniká jeho pohľadu. Pán skúma srdcia a tajomné zákutia našich duší.   

WordPress Video Lightbox Plugin