Žalm 75

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 75

Oslavujeme ťa, Bože,
oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame,
rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.
Ja sám určím čas
a vykonám spravodlivý súd.
Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú,
ja pevne držím jej stĺpy.
Chvastúňom hovorím: „Nevystatujte sa!“
A previnilcom: „Nedvíhajte hlavy!
Nedvíhajte hlavy vysoko,
proti Bohu nehovorte bezočivosti.“
Veď ani od východu, ani od západu,
ani z púšte neprichádza povýšenie.
Ale sudcom je sám Boh:
jedného ponižuje, druhého povyšuje.
Lebo v Pánovej ruke je kalich
plný čistého vína s korením.
On z neho nalieva,
až po kvasnice ho musia vyprázdniť,
všetci hriešnici zeme budú z neho piť.
Lež ja naveky chcem ohlasovať
a ospevovať Boha Jakubovho.
Pozrážam všetku pýchu hriešnikov,
no spravodliví vztýčia svoje hlavy.

Komentár

„Celý tento žalm je venovaný záverečnému obdobiu vyhnanstva, keď nastane „zhromažďovanie vyhnancov“. Vtedy bude Izrael potrebovať mimoriadne Božie milosrdenstvo, lebo obdobie na konci vyhnanstva podľa Talmudu bude osobitne ťažké… Vďačnosť za všetky Božie skutky je na správnom mieste, aj keď nie vždy vieme rozoznať, na čo sú dobré.“ (Feuer)

„V refréne sa vyskytuje 2x „oslavujeme ťa“. Prvýkrát naznačuje, že ide o vyznanie hriechov, zatiaľ čo druhý krát je prejavom vzdávania chvály tých, ktorí zakúsili dobro od toho, ktorému sa najprv vyznali.“ (Euzébius)

 „Tvoje meno“: meno „Pán“ (t.j. milosrdný), ktorý nám bol počas vyhnanstva nablízku, pohotovo odpovedal na naše volanie svojim milosrdným menom. „Skutky zázračné“: tu sa myslí hlavne na udalosti Exodu. Osobitne dávni proroci neprestajne rozprávali Izraelu o nádhere Božieho mena. Keď raz Boh zhromaždí vyhnancov, budú aj Izrael a národy rozprávať o Božích divoch a ďakovať mu za splnenie dávno prorokovaných prisľúbení.“ (Radak) V Ž 75,3 a 102,14 má výraz „čas“ časový význam „vhodnej chvíle“, v ktorej Boh zasahuje v prospech svojho ľudu. V Ž 75,3 prichádza ako odpoveď na zúfalé otázky „dokedy?“ v Ž 74,9-10. 

„Božie milosrdenstvo je dôležité pre tento vek a spravodlivosť pre budúcnosť, preto sa už teraz musíme usilovať prejsť bránou milosrdenstva, aby sme potom mohli prejsť bránou spravodlivosti.“ (Augustín) Bernard z Clairvaux sa pridržiava v.3, keď sa prihovára tým, ktorí prechádzajú ohňom skúšok a pokušení, aby bdeli a boli pevní. Povzbudzuje ich, aby vytrvali, pretože oheň skúšky premení všetko falošné zlato na odpadky a všetka neprávosť bude zjavná, keď Kristus – Pravda príde spravodlivo súdiť.

„Ustavičný príval kríz ohromí a zmätie svet. Cez tieto udalosti bude Boh nanovo vychovávať ľudstvo, zvierané chorobnou honbou z čoraz väčším materiálnym bohatstvom. Pripomenie mu, že jeho slovo je jediným ostrovom zdravého rozumu uprostred mora šialenstva.“ (Radak). Augustín zdôrazňuje, že v tomto čase sa máme usilovať konať spravodlivo, aby sme obstáli pred Božím súdom, ktorý sa spomína vo v. 3. Nemusíme sa však báť, pretože Ježiš prišiel ako lekár a neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Napriek tomu sa však máme usilovať vyhýbať sa hriechom a vyznávať ich, čo pyšný človek nedokáže.

„Nijaké ľudské úsilie nemôže zmeniť Božie rozhodnutie v týchto veciach, ale Boh nekoná náhodne ani nespravodlivo. On pokorí/poníži povýšených a pozdvihne/povýši ponížených.“ (Raši)

Zatiaľ čo svojvoľníci budú piť kalich svojho osudu, žalmista bude oslavovať víťazstvo Božej spravodlivosti a blízkosti.

Žalm 75 dostáva jednotný myšlienkový postup: v rámci oslavy Boha. Totiž inklúziou v. 2 a 10-11, je opísaná dráma zápasu dobra so zlom, spravodlivých s hriešnikmi, nábožných ľudí s bezbožnými. Túto drámu rozrieši Boh-sudca, ktorý stanoví čas a vykoná súd. Výsledkom bude scéna pitia vína Božieho hnevu a spev vďaky spravodlivých. Definitívny triumf spravodlivosti spečaťuje obraz zrazenej pýchy bezbožných a vyvýšenej hlavy spravodlivých. Pokora ako opak pýchy a istota Božieho súdu dávajú veriacemu rovnováhu, čiže dôveru v Boha a nezlomnú nádej v definitívnu spravodlivosť, ktorú si zaistí sám Boh. Myseľ kresťana sa nesmie nikdy viazať na zničenie nespravodlivých, ale na odstránenie nespravodlivosti. Veriaci človek žije v hlbokom presvedčení, že vo všetkých problémoch sveta bude mať posledné slovo Boh a on si zaistí spravodlivosť takým spôsobom, aký sa jemu bude páčiť.

WordPress Video Lightbox Plugin