Žalm 78 – 6. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm 78 6. časť:
{v}65 Pán sa však prebral ako zo spánku,
ako hrdina vínom zmorený.
{v}66 Porazil utekajúcich nepriateľov,
pokryl ich večnou potupou.
{v}67 Zavrhol stánok Jozefov,
ani Efraimov kmeň si nezvolil,
{v}68 lež vyvolil si kmeň Júdov,
vrch Sion, ten si obľúbil.
{v}69 A vystavil si svätyňu ako nebo vysokú,
ako zem, ktorú upevnil naveky.
{v}70 A vyvolil si svojho sluhu Dávida,
od čriedy oviec ho vyzdvihol,{x}
{v}71 vzal si ho od oviec, čo majú mláďatá,
aby pásol Jakuba, jeho ľud,
a Izraela, jeho dedičstvo.
{v}72 A on ich pásol so srdcom bez úhony
a viedol ich rukou skúsenou.

Žalm 78 6. časť komentár: Božie víťazstvo je večné a trvalé
Verš 65: Aj v dobe najväčšej krízy ostáva Boh Pánom. Vstáva ako hrdina, ktorému sa postupne
vracia sila.
Verš 66: Božia pomoc sa prejavuje v konkrétnych skutkoch, ktorými poráža protivníkov. Ako
zasiahol prvorodených Egypta, tak teraz zasahuje všetkých protivníkov. Teraz je však Božie
víťazstvo večné a trvalé. Tento večný trest pre protivníkov však má i pozivívny dôsledok a
národu, ktorý bude verný Bohu dáva nádej na novú existenciu.
Verš 67: Obnova národa sa začína Božími rozhodnutiami, pri ktorých si niektorých vyberá a
iných zavrhuje. Motív zavrhnutia Izraela (čiže severného kráľovstva) sa opakuje.
Verš 68: Voľba Júdovho kmeňa je v protiklade so zavrhnutím severného kráľovstva (Jozef a
Efraim). Takéto Božie rozhodnutie sa nezakladá na ľudských zásluhách a nie je nárokovateľné.
Z Božej strany je voľba vždy nevynútená a vyjadruje osobitnú lásku, blízkosť a vzťah. Voľba
Siona : Ž 47,5 a Ž 87,2.
Verš 69: Stavba svätyne bezprostredne naväzuje na voľbu územia a vrchu Sion. Boh je
staviteľom takisto, ako je aj stvoriteľom zeme. On ustanovil poriadok v celom kozme, takže zem
má večné miesto. Boh ako dokonalý architekt, ktorý stanovil základ zeme a vznešené výšavy,
stavia i svätyňu, takže aj tá je vznešená a stojí na trvalom základe. „Tak ako nebesia a zem
nemajú náhradu, tak ani chrám nemá náhradu za Šechinu (t. j. Božiu Prítomnosť), aby tam
spočinula.“ (Raši) „Význam chrámu je odvodený od jeho úlohy spájať výšavy (nebies) so
„zemou“ a z výsosti na ňu preniesť nebeskú svätosť.
Verš 70: Voľba Dávida reflektuje tématiku aj v 1 Sam 16,1-13. To, že ho Boh vzal od košiarov,
nie je faktografická informácia, ale skôr označuje zmenu, ktorá nastáva týmto vyvolením: Dávid
je vzatý od košiara s ovcami, ale následne sa ako pastier bude starať o ľud. Dávid má skutočný
záujem o svoje ovce a stará sa o ne „takýto úprimný záujem je znakom skutočného vodcu, ktorý
vo svojom postavení vníma väčšmi veľkú zodpovednosť, než veľké výhody. V ostrom protiklade
s takýmto postojom bolo konanie vodcov Efraima, ktorí zanedbávali svoje povinnosti a
vyhľadávali rôzne naturálie navyše a privilégiá.“ (Feuer)
Verš 71: Verš veľmi dobre ukazuje, že Dávid aj po Božom vyvolení koná tú istú činnosť ako
predtým, no zároveň táto dostáva nový rozmer a zmysel. Pasenie ľudu je metaforou pre
starostlivosť, ktorú ľud potrebuje. „Židia tvorili politicko – náboženské spoločenstvo. Politický
aspekt vyjadruje „Jakub“ , náboženský zasa „Izrael“. Dávid mal po nadobudnutí zvrchovanosti
povinnosť, aby pásol Jakuba, t.j. aby sa staral o ľud ako o politický celok, a zároveň, ako Boží
služobník, mal za úlohu viesť Izraela aj po duchovnej stránke, keďže verná nábožnosť spája ľud
viac ako politika.“ (Malbim)
Verš 72: Podmetom deja sa stáva Dávid, ktorý plní to, k čomu ho Boh povolal (v. 70-71), čiže
pasie ľud. Jeho aktivita je opísaná i druhým synonymným slovesom viedol ich, čím kladie dôraz
na jeho aktívne vedenie, vďaka ktorému zostávajú na správnej ceste. Dávidove osobné kvality
sú bezúhonné srdce a skúsené dlane. Srdce označuje celú osobu a jej schopnosť rozhodovať
sa. Dávidovo srdce je bezúhonné, čiže dokonalé. Táto vnútorná dokonalosť sa prejavuje i
navonok, čiže konaním (dlaňami). Zaznieva tu múdroslovná myšlienka o Pánovi, ktorý je
zdrojom a darcom múdrosti, rozumnosti a skúsenosti. Dávidovi je pripísaná vloha chápať
okolnosti a udalosti a rozhodovať sa medzi nimi. Plní ideál vládcu v súlade s múdroslovnou
tradíciou: má dokonalé srdce (Ž 101,2), a múdrosť pri rozhodovaní (Ž 49,4). Dávid ako pastier
má účasť na kvalitách Boha, čo je v súlade s antickou predstavou o kráľovi, ktorý bol pokladaný
za predstaviteľa Božej vlády na zemi.

WordPress Video Lightbox Plugin